Høringsuttalelser

Høringsuttalelser gitt av Datatilsynet de siste tre årene.
1 - 25 av 174
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste 

Høringsuttalelse om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger 18.03.2015

Datatilsynet mener det er unødvendig å gi Lånekassen utvidet hjemmel til å hente inn informasjon om personer som ikke er kunder hos Lånekassen.

Forslag til endring i straffegjennomføringsloven 12.03.2015

Datatilsynet mener at adgangen til å utlevere personopplysninger fra Kriminalomsorgen i Norge til utlandet bør være hjemlet i en lov eller forskrift.

Forslag til ny skatteforvaltningslov 19.02.2015

Kontrollkapittelet i forslaget til ny skatteforvaltningslov overlater til regjeringen å regulere rammen for egen virksomhet, noe Datatilsynet ser på som uheldig.

Utkast til ny postlov og postforskrift (høringsuttalelse) 05.02.2015

Det er gledelig å se at det i forslaget til ny postlov stilles strengere krav til informasjonssikkerheten i digitale posttjenester.

Datatilsynets høringsuttalelse om mobilregulerte soner 23.01.2015

Et nytt lovforslag vil kunne gi politiet utvidede muligheter til å bruke falske basestasjoner, og det uten domstolskontroll.

Forslag til endring i barnehageloven 14.01.2015

Et av forslagene er å fjerne kravet om samtykke fra foreldrene til bruk av kartleggingsverkøy i barnehagen. Vi mener dette fratar foresatte retten til selv å bestemme om egne barns ferdigheter skal kartlegges.

Forslag til endringer i utdanningsstøtteloven (høringsuttalelse) 15.12.2014

Bestemmelsen i høringsforslaget vil gi Lånekassen fullmakt til å hente opplysninger det ikke er behov for.

Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet (høringsuttalelse) 15.12.2014

For vide fullmakter kan føre til innsamling av unødvendig mye sensitiv informasjon i forbindelse med adopsjonssøknader.

Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter - Datatilsynets høringsuttalelse 04.12.2014

Departementets forslag til nye regler er for generelt og åpent for skjønnsmessige vurderinger.

MOOC til Norge – nye digitale læringsformer 17.11.2014

Det er nødvendig med en utredning av personvernkonsekvenser før Kunnskapsdepartementet legger til rette for bruk av heldigitale læringstilbud (MOOC).

Datatilsynets høringsuttalelse om forslag til ny akuttmedisinforskrift 13.11.2014

Privatpersoner bør kunne få innsyn i AMK-sentralenes lydlogger uten å få selve lydopptaket.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (høringsuttalelse) 13.10.2014

Den planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør.

Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier (høringsuttalelse) 07.10.2014

Kravet om betjente solarier kan forsvinne dersom bransjen får bruke fingeravtrykk for å håndheve aldersgrensen.

Forslag til endringer i utlendingsloven ved å øke aldersgrensen for familieetablering (høringsuttalelse) 07.10.2014

Forslaget er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og bør ikke videreføres.

Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat sektor (høringsuttalelse) 19.09.2014

Muligheten for anonym betaling er ikke godt nok ivaretatt i forslaget til nye parkeringsregler.

Utvidede hjemler for innhenting av personopplysninger til Lånekassen (høringsuttalelse) 27.05.2014

Lånekassen ønsker å innhente flere av opplysningene de trenger fra andre offentlige organer elektronisk. Vi må vise varsomhet når vi lager slike løsninger, fordi slik automatisering innebærer en fare for passivisering av borgerne, mener Datatilsynet.

Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsuttalelse) 07.05.2014

Datatilsynet understreker i sin høringsuttalelse at det er viktig at historisk pasientmateriale oppbevares på en forsvarlig måte.

Forslag om naudmeldingssentral for eCall i Noreg (høyringsfråsegn) 05.05.2014

Datatilsynet er kritisk til at vegtrafikksentralane til Statens Vegvesen skal ta imot kommunikasjon frå eCall-systemet. Tilsynet meiner naudmeldingane heller bør gå til alarmsentralane.

Forslag til endring i politiloven for å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted (høringsuttalelse) 15.04.2014

Datatilsynet er tilfreds med at regjeringen går bort fra tanken om å etablere et sentralt tiggerregister når politiloven nå endres.

Innstramminger i reglene om offentlige skattelister (høringsuttalelse) 03.04.2014

Finansdepartementet vil gi skatteytere rett til informasjon om hvem som har søkt i deres skatteopplysninger. Datatilsynet støtter departementets forslag.

Dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter 21.02.2014

Forsikringsselskaper og banker kan bli pålagt å gjøre lydopptak av telefonsamtaler når de gir råd om eller selger alternative spareprodukter. Datatilsynet mener det må settes en maksgrense på hvor lenge opptakene skal lagres.

Gjennomføring i norsk rett av Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn 19.02.2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å gjennomføre Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv i norsk rett.

Forslag til endringer i MSIS-forskriften (høringsuttalelse) 20.12.2013

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre MSIS-forskriften for å overvåke effekten av HPV-vaksinen.

Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven - høringsuttalelse 18.12.2013

Kunnskapsdepartementet forslår å opprette et sentralt register med opplysninger om elever gjennom hele skoleløpet. – Et sentralt register med sensitive personopplysninger vil føre til store inngrep i elevenes personvern, sier Eirin Lauvset i Datatilsynet.

Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov (høringsuttalelse) 20.11.2013

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å dele helseregisterloven i en pasientjournallov og en helseregisterlov. Datatilsynet støtter hovedtrekkene i høringen, men mener pasientens selvbestemmelsesrett må styrkes.

1 - 25 av 174
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste