Høringsuttalelser

Høringer og høringsuttalelser.
1 - 25 av 159
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste 

Utvidede hjemler for innhenting av personopplysninger til Lånekassen (høringsuttalelse) 27.05.2014

Lånekassen ønsker å innhente flere av opplysningene de trenger fra andre offentlige organer elektronisk. Vi må vise varsomhet når vi lager slike løsninger, fordi slik automatisering innebærer en fare for passivisering av borgerne, mener Datatilsynet.

Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsuttalelse) 07.05.2014

Datatilsynet understreker i sin høringsuttalelse at det er viktig at historisk pasientmateriale oppbevares på en forsvarlig måte.

Forslag om naudmeldingssentral for eCall i Noreg (høyringsfråsegn) 05.05.2014

Datatilsynet er kritisk til at vegtrafikksentralane til Statens Vegvesen skal ta imot kommunikasjon frå eCall-systemet. Tilsynet meiner naudmeldingane heller bør gå til alarmsentralane.

Forslag til endring i politiloven for å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted (høringsuttalelse) 15.04.2014

Datatilsynet er tilfreds med at regjeringen går bort fra tanken om å etablere et sentralt tiggerregister når politiloven nå endres.

Innstramminger i reglene om offentlige skattelister (høringsuttalelse) 03.04.2014

Finansdepartementet vil gi skatteytere rett til informasjon om hvem som har søkt i deres skatteopplysninger. Datatilsynet støtter departementets forslag.

Dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter 21.02.2014

Forsikringsselskaper og banker kan bli pålagt å gjøre lydopptak av telefonsamtaler når de gir råd om eller selger alternative spareprodukter. Datatilsynet mener det må settes en maksgrense på hvor lenge opptakene skal lagres.

Gjennomføring i norsk rett av Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn 19.02.2014

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å gjennomføre Haag-konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv i norsk rett.

Forslag til endringer i MSIS-forskriften (høringsuttalelse) 20.12.2013

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å endre MSIS-forskriften for å overvåke effekten av HPV-vaksinen.

Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven - høringsuttalelse 18.12.2013

Kunnskapsdepartementet forslår å opprette et sentralt register med opplysninger om elever gjennom hele skoleløpet. – Et sentralt register med sensitive personopplysninger vil føre til store inngrep i elevenes personvern, sier Eirin Lauvset i Datatilsynet.

Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov (høringsuttalelse) 20.11.2013

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å dele helseregisterloven i en pasientjournallov og en helseregisterlov. Datatilsynet støtter hovedtrekkene i høringen, men mener pasientens selvbestemmelsesrett må styrkes.

Foreslår endringer i eForvaltningsforskriften 19.11.2013

Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet har sendt forslag til endringer i eForvaltningsforskriften på høring. Datatilsynet har en rekke innspill til høringen, og ønsker å bidra i det videre arbeidet med ny forskrift.

Endringar i universitets- og høgskulelova (høyringsfråsegn) 14.11.2013

Kunnskapsdepartementet foreslår å samle reglane om studiestadenes sine høve til å utveksle opplysningar om fusk, utestenging og bortvising av studentar. Datatilsynet meiner at ansvar og formål må presiserast.

Forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for yrkesfaglige utdanningsprogram (høringsuttalelse) 14.11.2013

Utdanningsdirektoratet foreslår regler for en ny dokumentasjonsordning for yrkesfaglig utdanning. Datatilsynet har merknader til hvem som skal ha ansvar for dokumentasjonen og hvordan datasystemet skal utformes.

NEK 399 - norm for tilknytningspunkt for el og ekom 21.10.2013

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har invitert til synspunkter på forslag til ny norm – «NEK 399 om tilknytningspunkt for el og ekom. Datatilsynet mener at tilgangen til folks personopplysninger må sikres bedre enn det normen legger opp til.

Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer 16.10.2013

Datatilsynet gir i sin høringsuttalelse en vurdering av hvordan endring av politets organisering og ressursforvaltning kan gi bedre personvern.

Nytt system for inn- og utreisekontroll i Schengen (høringsuttalelse) 09.10.2013

EU-kommisjonen foreslår å innføre et nytt system for inn- og utreisekontroll for alle tredjelandsborgere som reiser til Schengen-området. Det nye systemet vil være mer inngripende for den reisendes personvern enn dagens passkontroll, mener Datatilsynet.

IKT-standard i helsesektoren vil betre informasjonstryggleiken 08.10.2013

Datatilsynet er positive til Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om å forskriftsfeste krav til IKT-standard i helse- og omsorgssektoren.

Kommunikasjonskontrollforskriften, forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking og til politiregisterforskriften 28.08.2013

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i flere forskrifter som innebærer Økokrims håndterer personopplysninger reguleres på en mer helhetlig måte.

Det livssynsåpne samfunn (høringsuttalelse) 05.07.2013

Kulturdepartementet foreslår en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk i NOUen ”Det livssynsåpne samfunn”. Datatilsynet har innspill til forslagene som omhandler medlemskap og telling av tilskuddsberettigede.

Politiets uthenting av opplysninger bør avgrenses (DLD) 28.06.2013

Samferdselsdepartementet har i en høring forslått regler om kostnadsfordeling ved datalagring, nødrettsituasjoner og taushetsbelagte data. Datatilsynet mener at politiets anledning til å hente ut data må avgrenses.

Forslag til regler for kosnadsfordeling ved datalagring, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data (høringsuttalelse) 28.06.2013

Samferdselsdepartementet har i en høring forslått regler om kostnadsfordeling ved datalagring, nødrettsituasjoner og taushetsbelagte data. Datatilsynet mener at politiets anledning til å hente ut data må avgrenses.

Gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FACTA (Høringssuttalelse) 28.06.2013

Finansdepartementet har i en høring foreslått endringer i ligningsloven som følge av en avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av den amerikanske FACTA-avtalen.

PSTs tilgang til UDIs registre må være etterprøvbar 10.06.2013

PST kan få utvidet tilgang til å søke i UDIs registre. Datatilsynet mener at dersom forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets vedtas, blir det vanskelig å etterprøve PSTs håndtering av personopplysninger.

Gjennomføring av lærlingeundersøkelser - høringsuttalelse 03.06.2013

Utdanningsdirektoratet foreslår at det skal være obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre undersøkelser blant lærlinger om læringsmiljøet. Datatilsynet påpeker at det må gis god informasjon om hvordan opplysningene brukes og av hvem.

Internettval og elektronisk avkryssing i mantal - høyringsfråsegn 03.06.2013

Kommunal- og regionaldepartementet foreslår ei ny forskrift som skal regulere korleis forsøksval over internett skal gjerast. Forslaget skal bidra til å sikre at folk får tillit til ei ny valordning der dei kan stemme via internett.

1 - 25 av 159
Forrige Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste Neste