Hopp til hovudinnhald

Tips nokon om denne nettsida


Lastar
* Du må skrive inn to gyldige e-postadresser
Ditt tips er sendt
Det oppstod ein uventa feil. Prøv på nytt seinare
Lukk

Organiseringa av Datatilsynet

Datatilsynet har om lag 40 tilsette, fordelt på fire avdelingar.

Direktøren

Portrett av direktør Bjørn Erik Thon
Bjørn Erik Thon, direktør

Direktør for tilsynet er Bjørn Erik Thon.

Dei to fagavdelingane utgjer kjernen i Datatilsynet. Avdelingane har til saman fire tverrfaglege grupper, der det jobbar juristar, teknologar og samfunnsvitarar. Denne organiseringa, som er ny fra 1. september 2014, skal mellom anna bidra til ei heilskapleg tilnærming til utfordringane innan dei ulike sektorane. Faggruppene svarar på førespurnader til Datatilsynet. Når det er nødvendig, gjer Datatilsynet vedtak om endring eller stansing av handtering av personopplysningar. I tillegg skriv vi høyringsfråsegner, gjennomfører kontrollar og gjer undersøkingar i forvaltningssaker. Vi ønskjer også å ha nær kontakt med bransjeorganisasjonar. Vi deltek på eksterne møter og held mange foredrag.

Kommunikasjonsavdelinga og administrasjonsavdelinga utgjer støttefunksjonar til fagavdelingane. 

Fagavdeling 1


Kim Ellertsen,
avdelingsdirektør

Dei to faggruppene i avdelinga har ansvaret for politi og justissektoren, forvaltninga sin kontroll med borgarane, bank og finanssektoren, krenkingar på Internett, kameraovervaking, personvern i arbeidslivet, utlendingsforvaltninga og saker om lydopptak. I tillegg har ei av faggruppene hovedansvaret for generell juridisk rådgjeving til publikum.

Avdelingsdirektøren har det overordna ansvaret for juridisk praksis i Datatilsynet og vårt internasjonale arbeid.

Fagavdeling 2

Helge Veum
Helge Veum,
avdelingsdirektør

Dei to faggruppene i avdelinga har ansvaret for Datatilsynet sitt arbeid når det mellom anna gjeld helsesektor, skole, samferdsel og Internett. Digitaliseringsarbeidet innan offentleg sektor høyrer naturleg inn i ansvarsområdet til avdelinga.

Avdelingsdirektøren har det overordna og faglege ansvaret for Datatilsynet si tilsynsverksemd. Dette inneber at det blir gjort kontrollar hos private og offentlege verksemder om korleis dei handterer personopplysningar.

Avdelingsdirektør har også ansvaret for det systematiske arbeidet med informasjonstryggleik. Endeleg har avdelinga også ansvar for interne IT-driftsoppgåver.

Kommunikasjonsavdelinga - pressekontakt


Ove Skåra, kommunikasjonsdirektør

Kommunikasjonssavdelinga har ansvar for pressekontakt, heimesida datatilsynet.no og personvernbloggen.no. Vidare gir dei tilsette på avdelinga kommunikasjonsfaglege råd i ulike prosjekt, og produserer rådgivingsmateriale og nyhetsmeldingar i samarbeid med faggruppene og leiinga.

Avdelinga tar også imot spørsmål om Datatilsynet kan stille med foredragshaldar på ulike møte og konferansar.

Kommunikasjonsdirektøren har vidare det overordna ansvaret for personvernombodsordninga og for arbeidet med forskning og utvikling.

Her finn du kontaktinfo til dei tilsette i kommunikasjonsavdelinga. 

Administrasjonsavdelinga

 avdelingsdirektør
Kjersti Pettersen,
avdelingsdirektør

Avdelinga har ansvar for lønn, rekneskap, budsjett, sentralbord, arkiv, bibliotek, internkontroll og rapportering til overordna departement.

Avdelinga har personalansvar, handsamar krav om innsyn i saksdokument og koordinerer Datatilsynet sitt planarbeid.

Kontaktinfo

Relevant

Til toppen