Mii lea personsuodjalus?

Personsuodjalus lea doaba mas leat olu nyánssat ja áddejumit. Danne ii gávdno dušše okta deaivilis ja buorre definišuvdna personsuodjalussii.

Olusat dattetge leat ovttaoaivilis dasa ahte lea ovttageardánit sáhka rievttis priváhta eallimii ja rievttis mearridit iežas persondieđuid badjel

Riekti priváhta eallima ráfái

Buot olbmuin lea rihkkotmeahttun iešárvu. Eaŋkilolmmožin lea dus danne riekti priváhta eallimii man ieš stivret – gos sáhtát dahkat maid áiggut bákku dahje stáhta dahje eará olbmuid seaguheami haga. Riekti priváhta eallima ráfái lea earet eará nannejuvvon Eurohpálaš olmmošvuoigatvuođasoahpamuša 8. artihkkalis, mas čuožžu:

{Quote}

Personsuodjalus ii leat dušše dehálaš olmmošvuoigatvuohta mii galgá sihkkarastit buohkaid persovnnalaš integritehta ja priváhta eallima. Personsuodjalus lea maiddái dehálaš sihkkarastit oktasaš ovdduid demokráhtalaš servodagas. Priváhta eallima rievtti haga ii leat vejolaš eaŋkilolbmui ráhkadit lanja ovdánahttit reflekšuvnnaid ja árvvoštallamiid iešheanalaččat almmá ahte earát muosehuhttet ja gozihit. Funet áimmahuššon personsuodjalus uhkida maiddái demokratiija go ássit ráddjejit iežaset searvama rabas oaivillonohallamii ja politihkalaš doibmii. Juohkehaš sáhttá ballat ahte persovnnalaš dieđut sáhttet boahtit ovdan ja oažžut almmolaš fuomášumi. Olmmoš sáhttá maiddái ráddjet iežas go ballá eiseválddiid registreret ja vurket dieđuid iežas gulahallamis earáiguin, iežas johtaleamis, beroštumiin dahje miellaguottuin.

Riekti mearridit iežas persondieđuid

Personsuodjalus-doaba ii čujut dušše priváhta eallima ráfi suodjaleapmái ja juohkehačča persovnnalaš integritehtii. Norgga áddejumis sisttisdoallá doaba eanaš maiddái eaŋkilolbmuid rievtti suodjalusa váikkuhit iežas persondieđuid geavaheapmái ja leavvamii. Juohkehaš galgá eanemus lági mielde ieš mearridit iežas persondieđuid badjel.

18