Hva gjør Datatilsynet i justisspørsmål?

Personopplysningsloven gjelder ikke for saker som politi, påtalemyndighet og domstol behandler eller avgjør i medhold av rettspleielovene, for eksempel straffeprosessloven og domstolloven.

Det betyr at Datatilsynet har svært begrenset kompetanse til å kontrollere og å treffe vedtak overfor den tradisjonelle justissektoren.

Det er hensynet til en uavhengig rettspleie som begrunner dette.  Personverninteressene anses uansett å være ivaretatt, gjennom de alminnelige rettssikkerhetsgarantiene som rettspleielovene gir. 

Datatilsynet engasjerer seg allikevel som ombud i spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger i justissektoren, særlig i spørsmål om politiets rolle og fullmakter. Vi er opptatt av at politiets virksomhet er lovregulert, at det ligger gode demokratiske prosesser til grunn for lovgivningen, og at politiets virksomhet i størst mulig utstrekning skal være åpen for demokratisk kontroll.

Datatilsynet har definert offentlige kontrollmyndigheter og privat etterforskning som en del av sin virksomhet overfor justissektoren.   Det er langt på vei de samme hensynene som står mot hverandre her som i den tradisjonelle justissektoren, men personverninteressene er gitt en langt svakere beskyttelse.  Personopplysningsloven gjelder som hovedregel. Datatilsynet har derfor kompetanse til å føre kontroll og fatte bindende vedtak, både overfor forvaltningsmyndigheter og private virksomheter. Også her engasjerer vi oss sterkt som ombud.