Rett til informasjon og innsyn

Virksomheter som behandler personopplysninger, har plikt til å gi informasjon om dette, både på eget initiativ og når du ber om det.

På disse sidene kan du lese mer om dine rettigheter. Vi har også laget et skjema du kan bruke om du vil søke om innsyn. 

Rett til innsyn i opplysninger om deg selv

Dersom du er registrert har du dessuten rett til å be om innsyn i:

 1. hvilke opplysninger virksomheten behandler om deg
 2. hvilke sikkerhetstiltak virksomheten har rundt bruken av opplysningene dine (så lenge det ikke svekker sikkerheten)

Virksomheten skal svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter å ha fått henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplys­ninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, må virksomheten sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Virksomheten kan ikke ta betalt for å gi slik informasjon.

Les mer om dine rettigheter til innsyn i helseopplysninger

Alles rett til informasjon om bruk av personopplysninger

Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet benytter personopplysninger dersom de ber om det. Denne retten gjelder enten du er registrert eller ikke, og enten det er en privat eller offentlig virksomhet. Denne informasjonen inkluderer:

 1. navn og adresse på den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen (behandlingsansvarlig)
 2. hvem som eventuelt har det daglige ansvaret
 3. formålet med behandlingen - hvorfor samles opplysningene inn?
 4. beskrivelse av hvilke typer personopplysninger som blir samlet inn og brukt
 5. hvor opplysningene er hentet fra
 6. eventuelt hvem opplysningene vil bli utlevert til

Plikt til å informere om bruk av opplysninger

Dersom virksomheten behandler personopplysninger om deg, har de plikt til å på eget initiativ først informere deg om:

 1. navn og adresse på den virksomheten som er ansvarlig for behandlingen (behandlingsansvarlig)
 2. formålet med behandlingen - hvorfor samles opplysningene inn?
 3. opplysningene vil bli utlevert til andre, og i så fall hvem
 4. det er frivillig å gi fra seg opplysningene
 5. hvor lenge opplysningene blir lagret
 6. annet som gjør at de registrerte kan ivareta rettighetene sine, for eksempel retten til innsyn, retting og sletting

Denne informasjonsplikten gjelder både når opplysningene samles inn direkte fra enkeltpersoner, og når opplysningen er hentet fra en tredjepart. Virksomheten trenger likevel ikke å informere de som er registrert dersom det er klart at de kjenner til bruken av personopplysninger fra før, eller dersom innsamlingen av personopplysninger er fastsatt i i lov.

Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler

En personprofil er når en virksomhet kombinerer personopplysninger og ut i fra disse knytter antagelser om en persons adferd, evner, preferanser eller behov.

Dersom en virksomhet tar kontakt med deg på bakgrunn av en slik personprofil, har de plikt til å informere om hvem som er behandlingsansvarlig og hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen. Det skal også gis informasjon om hvor opplysningene er hentet fra (personopplysningsloven § 21).

Rett til informasjon om automatiserte avgjørelser

Automatisert behandling av personopplysninger skjer for eksempel i NAV og ved utregning av skatt i Skatteetaten og pensjon i Statens pensjonskasse. Hvis en avgjørelse som har betydning for deg fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan du kreve at virksomheten gjør rede for hvilke regler dataprogrammene bruker som grunnlag for avgjørelsen. Du kan også kreve at avgjørelsen overprøves av en fysisk person, altså få en manuell behandling, se personopplysningsloven § 22 og § 25.

Unntak

Det finnes unntak fra innsynsretten og informasjonsplikten. Du har blant annet ikke krav på innsyn eller informasjon når opplysningene:

 1. er underlagt lovbestemt taushetsplikt 
 2. må hemmeligholdes av hensyn til etterforskning av straffbare handlinger
 3. behandles til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte

For flere unntak fra retten til informasjon, se i personopplysningsloven § 23 og siste avsnitt i § 18.

Andre typer innsyn

Det som er beskrevet over er innsynsrettigheter og informasjonsplikter ved bruk av personopplysninger, slik de er regulert etter personvernregelverket. Disse rettighetene og pliktene gjelder spesifikt for innsyn etter personopplysningsloven, som er den loven som regulerer innsamling og bruk av personopplysninger generelt. Rettighetene og pliktene vil hovedsaklig også gjelde for innsyn etter helseregisterloven og politiregisterloven.

Personopplysningsloven er et generelt regelverk. Det betyr at hvis det står spesifikt om retten til innsyn i særlovgivningen for et annet felt, vil det gå foran personopplysningsloven. Et eksempel er pasient- og brukerrettighetslovens regler for innsyn i pasientjournal. 

Eksempler på andre typer innsyn er forvaltningslovens regler for partsinnsyn og offentlighetslovens bestemmelser om allmennhetens tilgang til dokumenter og informasjon i offentlige etater. 

Innsynsskjema

Vi har laget et skjema som kan brukes når du ønsker informasjon om eller innsyn i personopplysninger en virksomhet bruker. Skjemaet er ment brukt når du ber om innsyn etter personvernregelverket -og kan brukes enten du vil vite mer om opplysninger lagret om deg selv, om barna dine, eller noen du handler på vegne av:

Innsyn i politiets registre

Innsyn i politiets registre er regulert i politiregisterloven. Mer informasjon om dette finner du på politiets nettsider

Last ned

Mer om innsyn

Du har som regel krav på å få innsyn i alle opplysninger som er lagret om deg i din personalmappe, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke.

Når kan en tillitsvalgt og ansatte få innsyn i lønnsopplysninger?

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar