Dine rettigheter som registrert

Helseopplysningene dine registreres en rekke steder, som i journaler og i andre helseregistre. Som registrert har du rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg. Du har også rett til å få rettet opplysninger som er feil, i noen tilfeller også slettet.

Pasientjournaler

Etter helsepersonelloven § 39 skal den som yter helsehjelp skrive relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal. Du har rett til innsyn i opplysninger om deg som er registrert i journaler og bilag som hører til disse. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og helsepersonelloven § 41. Med bilag menes or eksempel opplysninger fra laboratoriet eller røntgenbilder. Du kan også kreve å få en kopi av journalene.

I tillegg har du rett til å få en kort og enkel forklaring på faguttrykk eller lignende uttrykk. Du har også innsyn i loggen over hvem som har hatt tilgang til dine opplysninger (pasientjournalloven § 18).

Det finnes noen unntak fra hovedregelen om innsynsrett. Hvis du får avslag på et krav om innsyn i opplysninger, kan du sende en klage på dette til Fylkesmannen.

Du kan kreve at opplysninger om deg i journaler blir rettet eller slettet (helsepersonelloven § 42 til § 44). Forskrift om pasientjournal har også utfyllende bestemmelser om retting og sletting av opplysninger i § 13. Kravet skal rettes mot den som er ansvarlig for journalen. Dersom du får avslag på et krav om retting og sletting, kan du klage på vedtaket til Fylkesmannen.

Andre helseregistre

Opplysningene fra din pasientjournal brukes ofte også til andre ting enn å gi deg helsehjelp, blant annet til forskning og kvalitetssikring av helsetjenesten. Behandling av opplysninger til disse formålene er regulert gjennom blant annet helseregisterloven og helseforskningsloven.

Rettighetene som du har fordi du er registrert følger av det generelle regelverket i helseregisterloven og i personopplysningsloven. Retten til informasjon og innsyn følger av helseregisterloven § 24, som viser til personopplysningsloven § 18. Retten til informasjon og innsyn gjelder også opplysninger om hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger om deg.

Hvis du ønsker innsyn i opplysninger om deg selv, må du kontakte de som er ansvarlige for det aktuelle registeret.