Bruk av humant biologisk materiale til forskning

Ønsker du å samle inn biologisk materiale til et forskningsprosjektet, må du søke om opprettelse av en forskningsbiobank.

Du må også søke om godkjenning dersom du ønsker å bruke materiale som er samlet inn i forbindelse med et annet forskningsprosjekt.

Må godkjennes

Bruk av humant biologisk materiale til forskning er regulert i helseforskningsloven. Det er de regionale etiske komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) som godkjenner bruk av slikt materiale til forskning.

Kan utleveres

REK kan også kan gi tillatelse til at biologisk materiale samlet inn i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med pasientbehandling kan utleveres til forskningsformål, uten at pasienten har samtykket til det. Det er en forutsetning at pasienten på forhånd skal ha fått informasjon om at utlevering til forskningformål kan bli aktuelt. Pasienten skal også være informert om at det er mulig å reservere seg mot at biologisk materiale utleveres fra helsetjenesten til forskningsformål.

Personopplysninger som er utledet fra analyser av biologisk materiale regnes som sensitive personopplysninger. Oppbevaring, lagring og annen bruk av analyseresultater krever derfor egen godkjenning på lik linje med andre helseopplysninger.