Forsker eller student?

Er du forsker eller student og skal i gang med en studie basert på innsamling av personopplysninger?

Da trenger du alltid å melde fra til personvernombudet.

Er opplysningene sensitive, kan det også være krav om konsesjon fra Datatilsynet. Vi anbefaler at søknad om konsesjon sendes via personvernombud.

Skal du gjennomføre medisinsk og helsefaglig forskning, kan det både være krav om konsesjon fra Datatilsynet og godkjenning fra regional etisk komité (REK). 

Personvernombudet vil hjelpe deg med å vurdere hvilken type godkjenning du trenger og hva du ellers må tenke på når du planlegger å bruke personopplysninger til forskning. Dersom din institusjon ikke har et personvernombud, kan du ta kontakt med Datatilsynet for å finne ut om du trenger godkjenning.

Lovene som gjelder

All behandling av personopplysninger til andre formål enn rent private er regulert i personopplysningsloven. For medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger gjelder helseforskningsloven. Ønsker du å opprette et helseregister, er det regulert i helseregisterloven.

Spørsmål og svar