Elektronisk samtykke ved forskning

Når samtykke innhentes elektronisk ved forskning må det tas særlige hensyn for å sikre respondentenes personvern. Her er Datatilsynets anbefalinger for dette.

Hovedreglene for all forskning er at før en studie gjennomføres, skal det innhentes samtykke fra respondentene. Et gyldig samtykke krever blant annet at det skal informeres om formålet ved studien, hvilken informasjon som skal hentes inn, mulig videre bruk av opplysningene, rett til innsyn og sletting samt hvor lenge opplysningene skal oppbevares.

To former for innhenting

Det finnes to hovedformer for elektronisk innhenting av samtykke i forskning: 

a) studier hvor data samles inn over nett, der respondenten gir samtykke samtidig som undersøkelsen besvares

b) studier hvor data hentes inn fra andre kilder og ikke fra respondenten selv etter at vedkommende har samtykket til å delta i undersøkelsen. Andre kilder kan for eksempel være helseregistre.

I det første tilfellet vil det være liten tvil om at den som samtykker og den som svarer er samme person. Likevel er det et krav om at den som er ansvarlig for studien i ettertid skal kunne dokumentere at gyldig samtykke er innehentet. Datatilsynet mener derfor at samtykket må innhentes ved hjelp av elektronisk signering. Det er viktig at det signerte samtykket inneholder informasjonen som er gitt til respondentene.

For studier der samtykket hentes inn uavhengig av datainnsamlingen, er det nødvendig å gjøre den elektroniske signeringen av samtykket ved hjelp av kvalifiserte sertifikater. Ved slike studier anbefaler Datatilsynet at respondentene mottar informasjon om studien i brev etter at det elektroniske samtykket er innhentet. Dette for å begrense konsekvensen dersom uvedkommende har disponert respondentens sertifikat, og for å sikre at respondenten har tilgjengelig informasjon om studien de har samtykket til.

Krever sikker kommunikasjonskanal

Tilsynet understreker at innhenting av samtykke og datainnsamling over Internett må gjennomføres i en sikker kommunikasjonsløsning, blant annet ved at kommunikasjonen er kryptert.