Om konsesjoner etter nytt regelverk

Konsesjonsplikten vil avvikles når den nye personopplysningsloven trer i kraft. Dette gjelder også for forskning og helseregistre.

Om konsesjoner etter nytt regelverk

Bransjenorm

Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren er et sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket. Alle aktørene i helsesektoren har blitt enige om disse kravene.

Bransjenorm

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiske løsninger kan gi personer med nedsatt funksjonsevne økt selvstendighet, men også utfordre personvernet. Mange av løsningene innebærer en form for overvåking av enkeltpersoner. Personvern må være et hensyn som tas fra starten av, slik at det kan bygges inn i løsningen.

Velferdsteknologi

GPS-sporing av demente må gi økt livskvalitet

Datatilsynet mener bruk av teknologi for å spore personer med demens må bidra til å øke brukernes livskvalitet dersom det skal benyttes.

GPS-sporing av demente må gi økt livskvalitet

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Aktuelt

  • Ni helseforetak er varslet om gebyr

    Datatilsynet har varslet ni helseforetak i Helse Sør-Øst om overtredelsesgebyr på 800 000 kr. Helseforetakene får gebyr for å ikke ha oppfylt pliktene til sikkerhetsledelse, risikovurderinger og tilgangsstyring i forbindelse med tjenesteutsetting av IKT-Drift til utlandet.

  • Rapport fra Forbrukerrådet om helseapper

    Forbrukerrådet har publisert en rappport der det avdekkes en rekke mangler i personvernet ved bruk av app-tilkoblede blodtrykks- og blodsukkermålere. Funnene sammenfaller med Datatilsynets undersøkelse i 2016 av ulike hjemmetester for å sjekke helsen.

  • Pasienter bør samtykke til ny oversikt over legemiddelbruk

    Pasientens legemiddelliste er et nytt register som skal vise pasientens faktiske legemiddelbruk. Forslaget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. For å øke pasientsikkerheten skal det lagres flere opplysninger om pasienters legemiddelbruk enn det som er praksis i dag.