Utredningsinstruks: Vurdering av personvernkonsekvenser

Denne veilederen skal bidra til at statlige etater på en god måte kan utrede de personvernmessige konsekvensene av sine forslag.

Utredningsinstruksen fastslår at hver sak skal inneholde en konsekvensutredning som skal bestå av analyse og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av den beslutning som foreslås truffet. Det samme gjelder ved utredningsarbeid som er et forarbeid til departementets arbeid med saken. Dersom saken har personvernmessige konsekvenser, skal disse utredes som et ledd i den ordinære utredningsprosessen.

Veilederen er et supplement til den generelle veilederen i utredningsarbeid. Veilederen er ment som et hjelpemiddel ved:

  1. vurdering av i hvilke saker personvernkonsekvenser bør utredes, se kapittel IV
  2. fremgangsmåte ved utredning av personvernmessige konsekvenser, og analysens/utredningens innhold, se kapittel V og VI

Personvernhensyn tar sikte på å beskytte enkeltmenneskets personlige integritet og privatlivets fred. En avveining av personvernmessige konsekvenser mot andre interesser vil bidra til å skape tillit hos borgerne som kan gjøre iverksettingen av tiltaket eller beslutningen enklere, eventuelt etter justeringer for å ivareta personvernet på en bedre måte.

Last ned veileder til utredningsinstruksen: Vurdering av personvernkonsekvenser (pdf)

Relatert innhold

22