Personvernkonsekvenser av lovforslag

Tar departementene hensyn til folks personvern når de utarbeider lover? Og hva er konsekvensene for personvernet etter at regelvelverket har trådt i kraft? Det er noen av spørsmålene som belyses i rapporten om ”Personvernkonsekvenser av lovforslag".

Utgangspunktet for utforming av denne rapporten var å gjennomgå lovvedtak og forarbeider som har hatt stor betydning for personvernet i perioden fra 2004 – 2012. Målet med gjennomgangen var å finne ut:

  • I hvilken grad og på hvilken måte er det i forarbeidene til lover gjort antagelser om konsekvenser for personvernet av lovvedtaket?
  • Hvilken respons har argumentene i høringsrundene fått fra departementene, og har høringsinstansene fått gjennomslag?
  • I hvilken grad har lovgivning der personvernhensyn er det spesielt viktig hensyn vært gjenstand for evaluering og etterkontroll?

Blant de funnene som presenteres i rapporten er følgende:

  • Departementene tar sjelden hensyn til eller kommenterer argumentene fra høringsinstansene.
  • Datatilsynets argumenter i høringsrundene har ikke større gjennomslagskraft og blir ikke oftere kommentert, enn andre høringsinstanser.
  • Ingen av sakene er evaluert etter at endringene trådte i kraft til tross for at evaluering for å avdekke personvernkonsekvensene er en lovpålagt oppgave.
  • Utredningsinstruksen blir sjeldent fulgt i utarbeidelse av lovarbeid. Instruksen stiller krav til at personvernkonsekvenser alltid skal utrededes.

Rapporten er utarbeidet av Eirik Aronsen og Henrik Lindgren Jensen ved Senter for rettsinformatikk (SERI), i samarbeid med Datatilsynet.

15