Offentlige dokumenter på nett

Offentlige dokumenter kan inneholde personopplysninger. Lurer du på hvilke opplysninger om deg som kan publiseres på internett av statlige og kommunale virksomheter?

Når en virksomhet er omfattet av offentlighetsloven, vil deres saksdokumenter, journaler og lignende register som regel være offentlige. Offentlighetsloven og offentlighetsforskriften regulerer hvilke dokumenter og journaler som kan publiseres på internett.

Det organet som har publisert opplysningene om deg har plikt til å gjøre det i tråd med regelverket. Når en offentlig virksomhet velger å publisere informasjon om deg, skal personvernhensyn veies opp mot forhold som taler for publisering av opplysningene. Dette kommer frem av Justisdepartementets tolkning av personopplysningsloven og offentlighetsloven.

Ønsker du å klage?

Offentlighetsloven forvaltes ikke av Datatilsynet. Dersom du ønsker å klage på opplysninger som er offentliggjort på nett, må du ta kontakt med det aktuelle forvaltningsorganet.

Innsynsrett og meroffentlighet

Innsynsretten du har etter offentlighetsloven er knyttet opp mot en bestemt, avgrenset sak eller dokument: Den som ber om innsyn i en bestemt sak, skal få det så sant ikke taushetsbestemmelsene som gjelder for saken, gjør at saken likevel ikke kan gis ut. Meroffentlighetsprinsippet sier i tillegg at virksomheten skal vurdere om dokumenter som kan unntas, likevel kan utleveres. Et eksempel på dette er hvis sladder enkelte opplysninger.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Med god internkontroll og et bevisst forhold til å sikre opplysninger sørger virksomheten for at den behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.

God informasjonssikkerhet - en veileder i internkontroll

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar