Private barnevernsinstitusjoner

Barneverninstitusjoner som er privat drevet trenger ikke lenger konsesjon for å behandle personpplysninger.

Datatilsynet tok i 2014 en gjennomgang av praksisen med å gi konsesjoner til private barnevernsinstitusjoner. Etter gjennomgangen konkluderte vi med at det ikke er en konsesjonsplikt for disse institusjonene.

Begrunnelsen er at de private barneverninstitusjonene kan forstås som det offentliges forlengede arm i gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Dette har som konsekvens at institusjonenes konsesjonsplikt faller bort, fordi institusjonen ikke er behandlingsansvarlig selv.

Kommunene eller statlig barnevern (Bufetat) er behandlingsansvarlige, men trenger heller ikke konsesjon fordi behandlingen er lovfestet (se personopplysningsloven § 33 fjerde ledd.)

Kommunen eller Bufetat må i slike tilfeller sørge for at det blir inngått en databehandleravtale. Denne avtalen regulerer utvekslingen mellom den private institusjonen, som behandler dataene, og kommunen/Bufetat, som er ansvarlig for at personopplysningene behandles på en lovlig måte.