Jeg skal bruke personopplysninger i forskningen min. Hva skal jeg gjøre?

Den gamle personopplysningsloven krevde at behandling av sensitive personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger, måtte ha konsesjon fra Datatilsynet. Det var gjort unntak fra kravet om konsesjon dersom behandlingen hadde tilrådning fra personvernombudet. Helseforskning måtte ha godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Kravet om konsesjon fra Datatilsynet eller tilrådning fra personvernombudet er ikke videreført i den nye personopplysningsloven. Personvernforordningen stiller heller ikke krav om konsesjon eller tilrådning.

At det ikke lenger stilles krav om konsesjon eller tilrådning, betyr ikke at det er fritt frem å behandle personopplysninger i forskningsprosjekter uten noen form for forhåndsvurdering. Dersom du driver med helseforskning, må du fremdeles søke om etisk godkjenning fra REK. Helseforskning er virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom (helseforskningsloven § 4).

For all annen form for forskning, for eksempel samfunnsforskning eller helsetjenesteforskning, er det nå den behandlingsansvarlige (for eksempel forskningsinstitusjonen) selv som må vurdere om den planlagte behandlingen av personopplysninger oppfyller kravene i personvernforordningen og personopplysningsloven. 

Vi anbefaler at du kontakter personvernombudet, eller forskningsstøtteavdelingen, i virksomheten din i god tid før du skal behandle personopplysninger.