Jeg har mottatt et brev om at jeg som foresatt må samtykke i at mitt fødselsnummer blir brukt for at jeg skal få tilgang til læringsplattformen. Må jeg samtykke?

Dersom samtykket blir brukt for å innhente personopplysninger, skal dette være et reelt samtykke. Det vil si at du bestemmer selv om du vil samtykke eller ikke. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Dersom foresatte ikke samtykker, skal deres personopplysninger ikke importeres fra det skoleadministrative systemet til læringsplattformen.

Skolen har plikt til å gi foreldrene relevant informasjon om elevenes skolehverdag og utdanningsforløp. Denne plikten har skolen uavhengig av om foreldrene velger å benytte seg av læringsplattformen, det følger av bestemmelsene i opplæringsloven. Grensene for hva som kan kreves av skolen med tanke på informasjon til hjemmet faller utenfor Datatilsynets kompetanse å mene noe om. Skoleeier bør være tydelig overfor skolene på at denne plikten foreligger og at skolene må gi god informasjon også til de som av ulike årsaker ikke tar del i et tilbud om tilgang til læringsplattformen.