Om rapporten

Vi vil stadig oppleve flere juridiske og etiske dilemmaer hvor potensialet for betydelig samfunns­gevinst må veies opp mot grunnleggende personvern­hensyn. Bruk av kunstig intelligens (KI) er et av områdene der noen av disse utfordringene blir tydelige.

Hvis folk ikke har tillit til at opplysninger om dem behandles på en god måte, kan det begrense hvor villig de er til å dele opplysninger, for eksempel hos legen eller på sosiale medier. I en slik situasjon står vi ovenfor betydelige utfordringer for både ytringsfrihet og tillit til myndig­hetene. At folk vegrer seg for å dele opplysninger om seg selv vil også være en betydelig utfordring for kommersiell bruk av personopplysninger i sektorer som media, handel og finans.

Rapport om KI og personvern

Vi har skrevet en rapport som bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «Big Data – personvernprinsipper under press» fra 2014. Vi supplerer denne gangen ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens (KI), og ser nærmere på fire KI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i forordningen:

  1. Rettferdighet og diskriminering
  2. Formålsbestemthet
  3. Dataminimalisering
  4. Gjennomsiktighet og retten til informasjon

Dette er et utvalg av personvernproblemstillinger som vi vurderer er mest relevante i forbindelse med bruk av kunstig intelligens akkurat nå.

I denne veilederen fremhever vi noen eksempler og anbefalinger fra rapporten, og verktøy og løsninger som kan hjelpe den behandlingsansvarlige med å etterleve regelverket.

Først vil vi omtale to av kravene i personvernregelverket som er spesielt viktige i forbindelse med bruk og utvikling av kunstig intelligens: vurdering av personvernkonsekvenser og innebygd personvern. Deretter følger noen eksempler på verktøy og metoder som kan hjelpe å ivareta personvernet i løsninger som bruker kunstig intelligens. Til slutt kommer noen anbefalinger til utviklere, løsningsleverandører, virksomheter som kjøper og bruker kunstig intelligens, sluttbrukere og myndigheter.

Ansvarlighet

Et personvern­prinsipp som ligger til grunn for all utvikling og bruk av kunstig intelligens, er ansvarlighet. Dette prinsippet står sentralt i personvernforordningen og legger et større ansvar på den behandlingsansvarlige når det gjelder å sørge for at all behandling skjer i samsvar med regelverket, og dokumentasjon av dette. Kravet om ansvarlighet gjelder også databehandlere.

Her kan du laste ned rapporten:

18