Innleiing

Personopplysningsloven gir reglar for atferdsnormer (kalla bransjenormer tidlegare). I denne rettleiaren gir vi ei oversikt over desse reglane, ei framstilling av fordelane med atferdsnormer, går gjennom sentrale trekk ved atferdsnormer og gjer råd om korleis ein går fram for å lage ei slik norm.

Målgruppa for rettleiaren er først og fremst aktørar som vurderer å etablere ei atferdsnorm. Føremålet er å styrke personvernet og gjere det lettare for verksemder – særleg dei mindre – å etterleve personvernregelverket.

Denne rettleiaren inneheld ikkje informasjon om kva for innhald reglane i ei atferdsnorm skal ha, ut over nokre generelle føringar under kapittel 2. Innhaldet i norma vil avhenge av kva for reglar i forordninga den aktuelle bransjenorma skal dekkje, korleis desse reglane er å forstå og korleis reglane best kan etterlevast i ein konkret bransje.

Merk!

Godkjenning av atferdsnormer er en ny arbeidsform for Datatilsynet og det er flere prinsipielle spørsmål som må avklares.

Noen av disse spørsmålene må avklares på europeisk nivå. European Data Protection Board (EDPB), et nytt EU-organ, arbeider med en felleseuropeisk veileder om atferdsnormer. Den vil inneholde en del prinsipielle avklaringer som vil være førende for hva som skal til for å få en atferdsnorm godkjent.

For å være sikre på at atferdsnormene Datatilsynet godkjenner oppfyller forordningens krav, kommer vi ikke til å formelt godkjenne noen normer før denne veiledningen er klar. Det er likevel mulig å sende inn et utkast allerede nå, men vi anbefaler at dere avventer til den felleseuropeiske veilederen er klar. Vi vil gjøre veilederen tilgjengelig på denne siden så snart den er klar.

Les også

Vi har utarbeidd andre rettleiarar som vil kunne vere nyttige når ein skal lage ei atferdsnorm:

9