Innleiing

Personopplysningsloven gir reglar for atferdsnormer (kalla bransjenormer tidlegare). I denne rettleiaren gir vi ei oversikt over desse reglane, ei framstilling av fordelane med atferdsnormer, går gjennom sentrale trekk ved atferdsnormer, og gjer råd om korleis ein går fram for å lage ei slik norm.

Målgruppa for rettleiaren er først og fremst aktørar som vurderer å etablere ei atferdsnorm. Føremålet er å styrke personvernet og gjere det lettare for verksemder – særleg dei mindre – å etterleve personvernregelverket.

Denne rettleiaren inneheld ikkje informasjon om kva for innhald reglane i ei atferdsnorm skal ha, ut over nokre generelle føringar under kapittel 2. Innhaldet i norma vil avhenge av kva for reglar i forordninga den aktuelle bransjenorma skal dekkje, korleis desse reglane er å forstå og korleis reglane best kan etterlevast i ein konkret bransje.

Les også

Vi har utarbeidd andre rettleiarar som vil kunne vere nyttige når ein skal lage ei atferdsnorm:

Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven har nå trådt i kraft. Her finner dere regelverket: 

Personopplysningsloven med nasjonale tilpasninger (lovdata.no)

Personvernforordningen - som er en del av personopplysningsloven (Fortalen kommer imidlertid først, så dere må skrolle et stykke ned før dere finner artikkel 1)

Den offisielle personvernforordningen på engelsk - General Data Protection Regulation (pdf)

19