Kan videokonsultasjon benyttes til kommunikasjon mellom lege og pasient?

I vurderingen av hvor grundig en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) må være, må man kunne ta hensyn til at vi er i en nasjonal unntakstilstand. Det må likevel tas hensyn til personvernet så lenge ikke liv og helse står i umiddelbar fare.

Vi tar utgangspunkt i at det ikke er tilfellet i disse situasjonene. Vi kan da ikke se at det for eksempel er mulig å gjøre unntak fra kravet om databehandleravtale eller kravet om at ROS-analyse/DPIA skal gjøres i forkant av at et tiltak som videokonsultasjon settes igang. 

For å ivareta personvernet på en best mulig måte, anbefaler vi at videotjenesten som velges er anerkjent og kan vise at personopplysninger behandles på en sikker måte. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med video som sikker kommunikasjonskanal, lagring av opplysninger og lignende.

Når det gjelder databehandleravtale, bør det finnes maler for dette som enkelt kan tilpasses. Omfanget av og vilkårene i avtalen kan reflektere at dette er et tilbud som ytes i en unntakssituasjon.

Vi forutsetter selvfølgelig også at videokonsultasjon er vurdert som en forsvarlig måte å yte helsetjenester på.

Se ellers informasjon og anbefalinger til helsepersonell og innbyggere om hvordan komme i gang med videokonsultasjon hos Direktoratet for e-helse