KS

Lærere har i alle år gjort notater og snakket seg imellom for å kartlegge elevenes nivå, tilpasse oppgaver og gi karakterer. Men hva skjer når all denne informasjonen lages, lagres og utveksles digitalt? I KS-prosjektet ønsker de å analysere elevers data fra ulike digitale læringsverktøy, for å støtte lærerne i vurderingsarbeidet og for å tilpasse undervisningen bedre til elevenes individuelle nivå.

Kommunesektorens organisasjon, KS, står bak prosjektet AVT2 sammen med Utdanningsetaten i Oslo og Centre for Science of Learning & Technology (SLATE) ved UiB. De utvikler applikasjonen Mitt Fagkart. I den skal data fra forskjellige læringsverktøy elevene bruker samles. Den skal hjelpe læreren til å gi oppgaver best mulig tilpasset elevenes nivå, og den skal være til støtte ved vurderinger og karaktersetting. 

KS ønsker å sette standarden

Det vil reises mange interessante spørsmål, som hvilke og hvor mye data kan man bruke til å bygge opp elevprofiler? Hvordan er det med elevenes rett til å slette data og etablerte profiler? Hvor lenge kan de lagres, og hvem skal få se dem? Kan elevdata fra et skoleår brukes neste skoleår av en ny lærer for å få oversikt over klassen?

Prosjektet skal blant annet få frem muligheter og belyse både prinsipielle og praktiske spørsmål utdanningssektoren står ovenfor når det kommer til bruk av elevenes aktivitetsdata i læringsanalyse.

- Vi håper derfor at vår deltakelse i sandkassen vil kunne bidra til å klargjøre og gi råd om dette, og bidra til å sette læringsanalyse i skolen på den nasjonale agendaen, sier avdelingsdirektør og leder av styringsgruppa for prosjektet, Asbjørn Finstad.

Oppdateringer:

Mai 2021:

Prosjektplanen for sandkassearbeidet er lagt.