Ahus

Ahus-prosjektet vil utvikle en algoritme som skal kunne forutsi faren for hjertesvikt. Verktøyet bygger blant annet på EKG-målinger og er tenkt brukt som beslutningsstøtte i klinikken.

Eilin Wermundsen Mork, rådgiver for informasjonssikkerhet ved Akershus universitetssykehus, har svart på tre spørsmål om prosjektet:

Hva er essensen i prosjektet?

– Prosjektet, EKG AI, har som mål å utvikle en algoritme som kan predikere hjertesvikt. Med utgangspunkt i blant annet EKG-målinger kan vi utvikle et klinisk beslutningsstøtteverktøy som kan forutsi sannsynligheten for om pasienten vil få diagnosen hjertesvikt. Dette vil gi bedre behandlingstilbud ved at pasienter med høy sannsynlighet for hjertesvikt får raskere utredning og behandling, i tillegg vil det kunne korte ned liggetid og redusere reinnleggelse og dødelighet.

Hvordan er det å være ett av de utvalgte prosjektene?

Profilbilde Eilin kvadr.jpg– Det er veldig spennende å få muligheten til å være med i sandkassen! Prosjektet søkte i fjor, men ble ikke valgt ut, derfor er det ekstra gøy at vi fikk plass i denne runden. Bruken av kunstig intelligens i helsesektoren er økende og vi ønsker å utvide kompetansen vår innen kunstig intelligens for å være bedre rustet til å møte denne utviklingen på en forsvarlig måte. Vi gleder oss til å utforske uklare problemstillinger sammen med Datatilsynet og finne fram til solide, ansvarlige løsninger som vil komme sluttbrukerne, pasientene våre, til gode.

Hva håper dere å få hjelp med i sandkassa? 

– For at beslutningsstøtteverktøyet skal være forsvarlig å bruke ute i klinikkene, må vi vite at den predikerer korrekt. Det vi ønsker å finne ut av i sandkassen er hva som må til for å unngå algoritmeskjevhet (bias) i utviklingen og etterlæringen av algoritmen. Hvilke juridiske hensyn og tekniske tiltak må på plass for å unngå at beslutningsstøtteverktøyet diskriminerer? Hvordan skal vi balansere prinsippet om rettferdighet og ikke-diskriminering opp mot prinsippet om dataminimering?

Ruter_Jesper_kvad.jpg

Jesper Ravn er Ahus' prosjektleder for prosjektet.