Genetiske undersøkelser og personvernutfordringer

Omfanget av innsamling og bruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale øker. Samtidig blir gentesting enklere og mer tilgjengelig for folk flest. Dette kan skape personvernutfordringer for den enkelte og krever tydeligere regulering.

Genetiske opplysninger er spesielt sensitive person- og helseopplysninger. Biologisk materiale står også i en spesiell stilling fordi analyser og kunnskap kan gi mye informasjon om enkeltpersoner. Datatilsynet har kartlagt de sentrale personvernutfordringene i helsesektoren og i helseforskningen på dette feltet. I rapporten ”Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser” tar vi for oss det juridiske rammeverket for håndteringen av genetiske opplysninger og biologisk materiale.  Rapporten har identifisert svakheter, uklarheter og mangelfull etterlevelse av regelverket.

Kjernen i personvernet er selvbestemmelsesretten. Retten til å bestemme over egne genetiske opplysninger og biologisk materiale blir derfor gjennomgående berørt.

Sentrale temaer i rapporten

De sentrale temaene i rapporten er:

  1. nasjonal og internasjonal regulering på området, og Datatilsynets tilsynskompetanse
  2. håndtering av genetiske opplysninger og biologisk materiale til annet enn helsehjelp
  3. forbrukergenetikkens tidsalder om selvtester, gener som handelsvare, DNA-tyveri og framtidige utfordringer
  4. gjenbruk av genetiske opplysninger og biologisk materiale til helseforskningsformål

Forslag til tiltak

Datatilsynet har flere forslag til hvilke tiltak som kan settes i verk for å styrke personvernet. Disse er:

  1. Bestemmelsesrett over egne genetiske opplysninger
  2. Ivaretakelse av informasjonsplikt
  3. Uttrykkelig samtykke for lagring av biologisk materiale
  4. Behov for kartlegging av risiko for reidentifisering og mulighetene til å utøve kontroll med egne opplysninger

Fakta

Biologisk materiale: Med humant biologisk materiale menes organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker
Biobank: Det foreligger flere typer biobanker. Diagnostisk biobank og behandlingsbiobank er en samling humant biologisk materiale som er avgitt for medisinsk undersøkelse, diagnostikk og behandling. Det antas at det per i dag finnes minst én prøve (biologisk materiale) av de aller fleste personer i Norge lagret i en biobank. Per 1. januar 2008 er det anslått at det totalt foreligger prøver fra i overkant av 12 millioner pasienter over 4-5 generasjoner.
Genetisk undersøkelser: Alle typer analyser av menneskets arvestoff, som har til hensikt å gi informasjon om menneskets arveegenskaper.

Relatert innhold