Niemietz vs Tyskland

Sak fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) - Myndigheter gjennomsøkte advokatkontor, Niemitz vs. Germany. Sak – 13710/88

I Niemietz vs Tyskland hadde tyske myndigheter gjennomsøkt kontorene til advokat Niemietz for å finne identiteten til en av advokatens klienter. Spørsmålet i var om den Europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel (art.) 8 var overtrådt jf retten til ”privatliv” og ”korrespondanse”.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fant enstemmig at gjennomsøkingen var et inngrep i ”privatliv” og ”korrespondanse” jf art. 8, på tross av at det i denne saken var tale om profesjonelle forhold.

Domstolen uttalte at det ikke er nødvendig med en uttømmende beskrivelse av hva som ligger i ”privatliv”. Det holder å peke på at om en ikke er vernet i sitt profesjonelle liv, vil store deler av vernet etter art. 8 ekskluderes. Begrunnelsen var at en av de største mulighetene man har til å utvikle personlige forhold, er i forbindelse med jobben. Det legges videre vekt på at grensen mellom jobb og privatliv utviskes i større grad, og at skillet kan være vanskelig å trekke (*). 

Myndighetene sjekket også igjennom flere arkivskuffer og hyller på Niemietz’ kontor og dermed konstateres brudd på art. 8 (1) jf ”korrespondanse”. Dette var i samsvar med EMKs formål. Å inkludere det profesjonelle liv i art. 8 vil være i samsvar med det overordnede formål med artikkelen, nemlig å beskytte individet mot vilkårlig inngrep fra myndighetene (**).

EMD undersøkte om inngrepet likevel kan være lovlig under henvisning til art. 8 (2). Inngrepet hadde lovhjemmel og legitimt formål, men EMD kom til at inngrepet ikke var ”nødvendig i et demokratisk samfunn”. Domstolen mente at det ikke var forholdsmessighet mellom mål og middel, jf ”not proportionate to those aims”. I vurderingen la domstolen særlig vekt på at ransakelsespapirene statuerte et særlig bredt ransaskelsesområde. Uttalelsen viser at forholdsmessighetsvurderingen er en viktig vurdering også i forhold til menneskerettighetene.

Videre kritiseres fremgangsmåten ved at ransakelsen ikke fulgte ”any special procedural safeguards”, for eksempel tilstedeværelsen av en ”independent observer” (***).  EMD peker her på viktigheten av tilstedeværelsen av en nøytral person. Domstolen antar at integritetskrenkelsen blir mindre om en uavhengig observatør er tilstede. Denne personen kan dokumentere hva det søkes i, men også hvilke e-poster som ble åpnes.

Fotnoter:
  (*) Paragraf 29
  (**) Paragraf 31
  (***) Paragraf 37

20