Nedlasting av pornografi

Høyesterettsavgjørelse - ”ConocoPhilips” Rt. 2005 s. 518

To arbeidstakere på Ekofiskfeltet hadde ved hjelp av ConocoPhillips Norges dataanlegg lastet ned og lagret pornografisk materiale på bedriftens servere. Arbeidsgiver avskjediget begge arbeidstakerne, som hevdet at avskjedigelsene var urettmessig.

Høyesterett kom enstemmig til at avskjedene av de to arbeidstakerne ikke var rettmessig. Avskjedene ble heller ikke opprettholdt som saklige oppsigelser.  

ConocoPhilips hadde en datainstruks, men denne ble ikke aktivt fulgt opp. Høyesterett fant etter en forholdsmessighetsvurdering at avskjedene måtte ansees urettmessige, blant annet på grunn av bedriftens ”manglende oppfølgning av reglene”, og at ConocoPhillips’ handlemåte bar preg av ”vilkårlighet” (*).  Høyesterett uttalte videre at vilkårligheten gjorde at avskjeden var ”en unødig skarp individuell markering” når nedlasting av pornografi var et problem som omfattet ”et betydelig større antall ansatte”. Bedriften utviste altså passivitet i forhold til instruksen.

ConocoPhillips anførte hensynet til de ansattes personvern som begrunnelse på den manglende oppfølgningen. Bedriften hevdet at personvernet stengte for bedriftens mulighet til å ”aktivt” søke etter filer med pornografisk innhold.

Høyesterett anerkjenner bedriftens dilemma, og legger til at ”vanskelige avveininger [må foretas] mellom arbeidsgivers legitime behov for kontroll  og arbeidstakeres interesse i beskyttelse mot innhenting og bruk av opplysninger om personlige forhold”. Imidlertid konkluderer Høyesterett slik: så lenge bedriftens formål med undersøkelsene er å avdekke nedlasting av filer med pornografisk innhold som er i ”klar strid med bedriftens regler”, og disse reglene er ”saklig” begrunnet på grunn av innholdets ”reell[e] sikkerhetsrisiko”, kan domstolen ”vanskelig” se at disse undersøkelsene vil være i strid med personopplysningsloven med forskrift.

Kommentar

Om virksomheten har en datainstruks, er det viktig at denne håndheves. I dette ligger det at instruksen følges opp, og jevnlig ”evalueres”, jf aml § 9-2 (3). Videre må instruksen følges ved et eventuelt innsyn. På denne måten får de tillitsvalgte og de ansatte informasjon om instruksen, og at den er aktiv. Ved at bedriften har en håndhevet instruks skaper dette forutberegnlighet for både arbeidsgiver og bedriftens ansatte. En ikke-håndhevet datainstruks, som plutselig taes i bruk, skaper imidlertid vilkårlighet, og tillegges dermed mindre vekt.

Har bedriften en instruks som ikke håndheves, bør man gjøre følgende:

  1. Drøfte ny eller gammel instruks med de tillitsvalgte
  2. Informere de ansatte om at instruksen igjen vil tas i bruk.
    a) Alle de ansatte bør få skriftlig tilgang til instruksen
    b) Beskjed om at fra nå av vil instruksen håndheves, og at brudd på instruksen kan føre til personalmessige konsekvenser for den enkelte arbeidstaker.

Fotnote
  (*) Premiss 52

20