Nedlasting av musikk i et datanettverk

Høyesterettsavgjørelse - ”Raufoss” (nedlasting av musikk) Rt. 2001 s. 1589.

Saken gjaldt oppsigelse av en driftkonsulent (A) ved IT-avdelingen grunnet hans bruk av Raufoss’ internettlinje til privat bruk. Driftskonsulenten hadde lastet ned et betyudelig antall musikkfiler. Retten måtte i første rekke ta stilling til to anførsler:

  • Om oppsigelsen var saklig
  • Om bedriften hadde overtrådt det lovfestede og ulovfestede personvernet ved de undersøkelser beriften foretok for å bringe faktum på det rene.

Høyesterett fant enstemmig at oppsigelsen var saklig, da den ikke var uforholdsmessig overfor A.

I forholdsmessighetsvurderingen la Høyesterett først og fremst vekt på at A var IT-konsulent, og således måtte skjønne de store problemene nedlastingen av musikk medførte. Domstolen la vekt på at nedlastingen var et ”alvorlig brudd på arbeidsreglement og instruks”. Han trengte heller ingen ”innskjerping av instruksen” om bedriftens datarutiner, som til en viss grad ikke var håndhevet fra bedriftens side. Domstolen la videre vekt på at A ved nedlastingen av musikk ”fortrengte og vanskeliggjorde arbeidsoppgavene for andre brukere”.

Dommen tar opp spørsmålet hvorvidt bedriften hadde overtrådt det ”lovfestede og ulovfestede personvern”, ved å kartlegge nettverkstrafikken på As to maskiner (*).  Høyesterett mente at personvernet ikke var overtrådt, da kartleggingen kunne ansees som tillatt ”administrasjon av systemet”, jf personregisterlovens  forskrift § 2-20 (**).

Videre var det et spørsmål om virksomheten opptrådte ”rettmessig” da to representanter for bedriften etter arbeidstid tok seg inn på As kontor og tok utskrift av den ene maskinen A disponerte. Høyesterett fant det ikke ”påkrevet å ta stilling” til rettmessigheten av å ta seg inn på As kontor, da det var ”vanlig og akseptert” at de ansatte brukte hverandres kontorer og maskiner (***).  Det er derfor til usikkert hvilket krav til personvern ansatte har for sitt eget kontor.

Fotnoter
  (*) Dommen s. 1598
  (**) Lov om personregistre m.m. av 9. juni 1978 nr. 48 (opphevet).
Forskrift om personregistre 21. desember 1979 (opphevet) Nå i hovedsak videreført i forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften) 15. desember 2000 nr.1265 § 7-11
  (***) Dommen s. 1598 og s. 1599

20