Hemmelig kamerovervåking av ansatt i en kiosk

Høyesterettsavgjørelse - ”Tippekasse” Rt. 2001 s. 668

En arbeidstaker (A) ble avskjediget på grunn av mistanke om underslag. Dette godtok A ikke, og reiste krav om at avskjeden skulle kjennes urettmessig. Arbeidsgiver hadde installert et hemmelig videokamera, for å skaffe bevis for As underslag fra tippekassen i butikken.

Høyesteretts kjæremålsutvalg kom enstemmig til arbeidsgiver ikke fikk legge frem videoovervåkingen som bevis.

Det ble uttalte at en slik ”målretta, hemmeleg videoovervaking” på arbeidsplassen må oppleves som svært krenkende (*). 

Avgjørelsen følger opp rettsetningen fra gatekjøkkenkjennelsen. 

Fotnote
  (*) Kjennelsen s. 671

20