Hemmelig kameraovervåking av ansatte

Høyesterettsavgjørelse - Rt. 2004 s. 878

Arbeidsgiver mistenkte en butikkmedarbeider (A) for underslag av kassen. Arbeidsgiver installerte et hemmelig videokamera for å skaffe bevis for As underslag. Arbeidsgiver og A klarte ikke enes om hvorvidt A sluttet i jobben frivillig, eller om A ble avskjediget. Arbeidsgiveren ønsket å fremlegge videoopptaket av A som bevis i den pågående saken, men A begjærte beviset avskåret.

Hålogaland lagmannsrett kom til at videoopptaket ikke kunne benyttes som bevis. Arbeidsgiver påkjærte kjennelsen av to grunner:

  1. Lagmannsretten har tolket personopplysningsloven § 36 feil
  2. Lagfmannsretten har tolket tvistemålsloven § 189 og prinsippet om fri bevisføring feil

Høyesteretts Kjæremålsutvalg forkastet enstemmig kjæremålet fra arbeidsgiveren, og bevisene ble ikke tillatt ført:  
Lagmannsretten kom til at overvåking av en ansatt fra rundt kl. 1200 til kl. 1930 må ansees som ”vedvarende” i personopplysningsloven § 36’ forstand. Videre kom lagmannsretten til at beviset ikke var innhentet på ”lovlig måte”, da A ikke ble varslet og at han først senere på kvelden ble gjort kjent med at det hadde blitt foretatt ”skjult opptak” av ham.

Selv om beviset er innhentet på ulovlig måte, skal det imidlertid ikke automatisk avskjæres som bevis. Det må foretas en konkret vurdering om beviset skal tillates ført.

Arbeidsgiver mente at lagmannsretten hadde foretatt feil tolking av tvistemålsloven § 189 og prinsippet om fri bevisbedømmelse. Arbeidsgiver hevdet at lagmannsretten hadde tolket reglen slik at det skal gjøres unntak fra prinsippet når det er tale om ulovlig ervervet videobevis i en arbeidsrettssak. Dersom en slik tolking legges til grunn, vil regelen innebære at alle bevis som er innhentet på ulovlig vis i arbeidsrettssaker, alltid skal avskjæres av domstolene.

Kjæremålsutvalget avviser at lagmannsretten har foretatt en slik tolking, og viser til at det ”klart” fremgår av lagmannsrettens tolking at de riktige vurderinger er lagt til grunn. Lagmannsretten har derfor ikke gitt uttrykk ”for feil tolking av tvistemålsloven § 189, eller prinsippet om fri bevisbedømmelse”. Videre legger Kjæremålsutvalget til grunn at ”ulovlige opptak i slike saker som hovedregel ikke kan tillates brukt som bevis”.

Kjæremålsutvalget viser til videoovervåkings – og tippekasseavgjørelsene.

16