Hemmelig kameraovervåking av ansatt i et gatekjøkken

Høyesterettsavgjørelse - ”Gatekjøkken” Rt. 1991 s. 616

Arbeidsgiver hadde installert en monitor i gatekjøkkenet for at de ansatte kunne sitte på pauserommet og se etter om det kom kunder i forretningen.

Arbeidsgiver videofilmet i hemmelighet den ansatte, for å skaffe bevis for underslag begått av en ansatt. Skulle videoovervåkingen avskjæres som bevis i en pågående sak om underslag?

Høyesterett fant enstemmig at videoen skulle avskjæres som ulovlig ervervet bevis.

Domstolen uttalte om hemmelig videoovervåking: ”et slikt inngrep i den personlige integritet” må ut fra ”alminnelig personvernhensyn” som utgangspunkt ansees uakseptabel. Høyesterett la avgjørende vekt på at hemmelig overvåking av ansatte innebar et ”alvorlig inngrep i arbeidsmiljøet”, som innebar en krenkelse. Videre la Høyesterett vekt på at om beviset skulle tillates ført, ville dette innebære en ”ny krenkelse” for arbeidstakeren.

Kommentar

De ansatte skal ikke utsettes for ”psykiske belastninger” ved utførelsen av sitt arbeid, jf arbeidsmiljøloven (aml) § 4-1 (2). Videre bestemmer aml § 4-3 at arbeidstakers ”integritet” skal ivaretas. Krav til respekt for arbeidstakers integritet illustreres godt ved videoovervåkingskjennelsen. Høyesteretts kjæremålsutvalg nektet beviset fremmet, da videoovervåkingen representerte et ”vidtgående” (*),  og ”alvorlig” (**) ”integritetsinngrep”. Det ble også uttalt at hensynet til arbeidstakers personlig integritet kommer inn som et relevant hensyn ved tolkingen av ”relevante lovbestemmelser” (***).  Kjennelsen innebærer at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstakers personlige integritet når han eller hun bestemmer seg for å innføre kontrolltiltak.

Fotnoter
  (*)Kjennelsen s. 620
  (**)Kjennelsen s. 623  
  (***)Kjennelsen s. 620

16