Arbeidsgivers innsyn i telefonlogger, e-post og internettlogger, Copland vs. United Kingdom

Sak fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) - Arbeidsgivers innsyn i telefonlogger, e-post og internettlogger, Copland vs. United Kingdom. Sak – 62617/00

Saksforhold: Copland jobbet ved Carmarthenshire College i Wales, og arbeidsgiver foretok innsyn i hennes telefonlogger, e-postkasse- og internettlogger. Arbeidsgiver hevdet at dette var nødvendig for å finne bevis for at Copland brukte for mye av tiden sin på jobb til personlige gjøremål.

EMD kom enstemmig til at overvåkingen av Coplands telefonlogger, e-postkasse, internettlogger var et brudd på EMK art. 8 jf retten til ”privatliv” og ”korrespondanse”.

Domstolen viste i avgjørelsen til Halford-saken, som slo fast at  telefonsamtaler fra arbeidsplassen (”business premises”) dekkes av EMK art. 8 jf ”privatliv” og korrespondanse”. Det følger derfor ”logisk” (”logically”) at e-poster som sendes fra arbeidsplassen skal nyte samme beskyttelse under menneskerettskonvensjonen (*).

Som i Halford-saken legges det også i denne avgjørelsen stor vekt på at Copland ikke hadde fått noen ”advarsel” (”warning”) om at hennes e-post og internettbruk ville bli overvåket (”monitoring”) (**). 

Myndighetene forsvarte overvåkingen med behov for kontroll med det offentliges midler, fordi  Copland jobbet i en offentlig institusjon avhengig av det offentliges midler (”publicly funded employer”). Dette avvises imidlertid av EMD, som ikke finner argumentasjonen overbevisende. Det pekes særlig på at myndighetene ikke har fremskaffet relevant lovverk eller instruks hva gjelder overvåking av ansattes telefonsamtaler, e-post- og internettlogger. Videre legges det også vekt på manglende instruks (”governing instruments”) fra arbeidsgivers side (***).

Kommentar

Copland-saken følger opp tråden fra sakene til Halford og Niemietz. Først og fremst stadfestes og styrkes prinsippet om personvern på arbeidsplassen.

Videre er det viktig for alle parter i arbeidslivet at man etablerer en instruks for arbeidsgivers innsyn i de ansattes (private) gjøremål. Etableringen av instruks gir informasjon til de ansatte, og skaper forutberegnelighet for begge parter.

Fotnoter
  (*) Paragraf 41
  (**) Paragraf 42
  (**) Paragraf 48 

20