Arbeidsgiver avlyttet telefonsamtaler, Halford vs. United Kingdom

Sak fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) - Arbeidsgiver avlyttet telefonsamtaler, Halford vs. United Kingdom Sak – 20605/92.

I saken Halford vs. United Kingdom jobbet Halford som visepolitimester i Merseyside politidistrikt. Hun søkte gjentatte ganger om jobben som politimester men fikk ikke stillingen. Hun tok ut søksmål på grunnlag av kjønnsdiskriminering. Myndighetene ønsket bevis i den pågående kjønnsdiskrimineringssaken, og avlyttet jobbtelefonen hennes. Spørsmålet var om hun hadde et berettiget krav til personvern på arbeidsplassen.

Domstolen fastslo enstemmig at samtaler fra arbeidsplassen omfattes av rettigheten til ”privatliv” og ”korrespondanse”, jf  EMK art. 8. EMD konstaterte at Halfords rettigheter etter EMK var krenket, og at inngrepet ikke var i samsvar med loven. England ble derfor dømt.

Det ble lagt stor vekt på at hun ikke hadde fått noen advarsel om at telefonsamtalene hennes kunne være gjenstand for avlytting (*).  
Domstolen mente således at hun hadde en ”reasonable expectation of privacy for such calls” (berettiget forventning om personvern for private samtaler, min anm.). Halford hadde altså en beskyttelsesverdig og berettiget forventning om personvern på arbeidsplassen (**).  Dette ble begrunnet med at hun hadde en egen telefon til private samtaler, og fått tillatelse til å benytte jobbens telefon til den pågående kjønnsdiskrimineringssaken.

Kommentar:

Halford-saken fra EMD illustrerer viktigheten av informasjon hva gjelder kontrolltiltak. Vedkommende hadde ikke fått noen ”warning” (advarsel, min anm.) om at telefonen kunne være gjenstand for avlytting. Dersom instruks eller annen informasjon foreligger, kan de ansatte rette sine forventninger etter denne. Saken viser relevansen av den ansattes forventning til personvern, og viktigheten av at denne forventningen er berettiget.

Fotnoter:
  (*) Paragraf 45
  (**) Paragraf 45

19