Kjernejournal - reservasjonsretten må gjøres reell

Borgerne må få individuell informasjon om hva registrering i den nasjonale kjernejournalen innebærer og bli gjort oppmerksom på muligheten til å reservere seg, skriver Datatilsynet i sin høringsuttalelse overfor Helse- og omsorgsdepartementet.

Datatilsynet er positive til innføring av nasjonal kjernejournal, da tilgang til krtisk helseinformasjon for de som behandler en pasient er helt nødvendig. Det sentrale for Datatilsynet er at pasientenes personvern ivaretas i den foreslåtte løsningen.

Selv om Datatilsynet primært gikk inn for at registrering i nasjonal kjernejournal burde baseres på samtykke, er tilsynet positive til at det gis en mulighet til å reservere seg fra deltakelse i kjernejournalen. For at denne retten skal være reell forutsettes det imidlertid at det blir lagt til rette for at det gis god informasjon til den enkelte om muligheten til å kunne reservere seg. Videre må det etableres enkle og brukervennlige løsninger for å kunne benytte reservasjonsretten. I tillegg må det også gis informasjon om muligheten til å kunne sperre enkelte opplysninger, eller kreve seg slettet.

Tilgang til opplysninger

I høringen presiserer departementet at det kun er helsepersonell med behov som skal få tilgang til opplysningene og at det gis en adgang til å motsette seg at enkelte grupper av helsepersonell gis tilgang til kjernejournalen. Også dette er sentral informasjon som må formidles til de som blir registrert.

I høringsuttalelsen uttrykker Datatilsynet bekymring for de foreslåtte unntakene fra en samtykkebasert tilgang til opplysninger. Unntaket er satt så vidt at det nærmest utsletter hovedregelen i helseregisterloven om at tilgang til opplysninger i kjernejournalen skal baseres på samtykke fra den registrerte. Dette anser Datatilsynet å være i strid med intensjonene bak nasjonal kjernejournal, og forutsetninger i helseregisterloven.

Innholdet i kjernejournalen

Slik Datatilsynet oppfatter kjernejournalen skal denne være et supplement til helsevirksomhetens egen journal. Kjernejournalen vil derfor være viktigst i de tilfeller der virksomheten selv har mangelfulle opplysinger om pasienten, gjerne i situasjoner hvor det er viktig med rask tilgang til opplysningene. En omfattende mengde opplysninger inn i kjernejournalen vil kunne vanskeliggjøre en rask tilgjengeliggjøring og gi dårligere kvalitet enn om det legges inn færre opplysninger.

Last ned