Høringssvar om forslag til endringer i hvitvaskingsregelverket

Forslaget innebærer blant annet endringer i reglene om behandling av personopplysninger som gjøres for å forhindre og avdekke hvitvasking.

Under høringsrunden til ny hvitvaskingslov i 2017 uttrykte Datatilsynet bekymring for at personopplysningsvernet ikke ivaretas i tilstrekkelig grad i regelverk som gjelder bekjempelse av hvitvasking og terror, blant annet når det gjelder behandlingen av særlige kategorier av personopplysninger.

Med bakgrunn i dette foreslo departementet å forberede en forskrift der det skulle vurderes nærmere hvilke typer sensitive personopplysninger som kan behandles i hvilke tilfeller. Vi mener at forslaget som nå er utarbeidet ikke tar opp i seg kravene som stilles i personvernforordningen for å behandle særlige kategorier av personopplysninger.

Datatilsynets merknader til forslaget

  • Rapporteringspliktige har hjemmel til å behandle særlige kategorier av personopplysninger, men det foreslås ingen begrensninger i når eller hvilke kategorier som kan behandles. Det foreslås kun at det må utarbeides en rutine for hvordan disse opplysningene skal håndteres. Vi mener dette ikke er i tråd med forordningens krav i artikkel 9 nr. 2 bokstav g til hvordan rettsgrunnlag for slik behandling skal utformes. 
  • Det foreslås at informasjon om kundeforhold og enkelttransaksjoner som er vurdert til høy risiko og har vært underlagt forsterkede kundetiltak skal lagres i ti år, i stedet for fem år som er dagens praksis. Vi mener det i så fall må foretas en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig med forlenget lagringstid.
  • Finans Norge har spilt inn at det er behov for unntak fra taushetsplikten ovenfor utenlandske rapporteringspliktige. Vi stiller spørsmål ved om dette er godt nok utredet med tanke på personvernkonsekvensene.

Det er vår vurdering at forslagene i større grad skulle tatt konkret stilling til personvernkonsekvensene, og dermed hvilket vern av sine personopplysninger de registrerte har behov for. Dette sikrer at bestemmelsene forslaget  står i rimelig forhold til det mål som søkes oppnådd og er forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av personopplysninger.

Les Finansdepartementets høringsbrev og øvrige høringssvar (Regjeringen.no)

Last ned