Høringssvar om endringer i forskriften om kraftberedskap

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) har lagt fram et forslag om endringer i reglene om personkontroll ved ansettelser. Dette innebærer blant annet at personell som skal ha tilgang til klassifiserte anlegg og systemer må legge frem politiattest og skal kredittsjekkes.

Forslaget om politiattest har tidligere vært på høring og førte til at NVE fikk hjemmel til å forskriftsfeste at det skal innhentes ordinær politiattest. Denne hjemmelen har de nå benyttet seg av. 

Vi ga høringssvar i forrige høringsrunde og mente at personvernkonsekvensene ikke var vurdert, og at det burde gjøres en vurdering av om det var tilstrekkelig å innhente en avgrenset politiattest i stedet for ordinær. Avgrenset politiattest innebærer at attesten ikke ville inneholdt flere straffebud enn det som er strengt nødvendig ut fra formålet med attesten.

En vurdering av dette ble gjort i etterkant av våre innspill, men resultatet var at ordinær politiattest kunne hentes inn. 

Uklart hvorfor kravene strammes inn

I tillegg til politiattest foreslår NVE at personkontrollen ved ansettelser skal innebære en obligatorisk kredittsjekk.

Obligatorisk kredittsjekk ble også foreslått av NVE i 2017. Flere av høringsinstansene var da skeptiske til om forslaget var egnet til å oppnå formålet, og om det var forholdsmessighet mellom mål og middel. På bakgrunn av innspillene, og for å forhindre unødig behandling av personopplysninger, ble bestemmelsen endret fra obligatorisk kredittsjekk til krav om at det kun skal benyttes kredittsjekk der det er ikke finnes andre egnede sikkerhetstiltak. Det ble overlatt til virksomhetene å gjøre vurderingen av om kredittsjekk var nødvendig.

Det framstår ikke helt klart hva som har endret seg siden den gang og hvorfor NVE igjen ser det nødvendig å stramme inn kravene til kredittsjekk.

Vi skriver i høringssvaret vårt at vi savner en nærmere vurdering av personvernkonsekvensene av forslaget.

Last ned