Flere innspill til forskrift om medisinske kvalitetsregistre

Datatilsynet har i dag kommet med høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om forslag til forskrift om medisinske kvalitetsregistre. Hovedinnspillet er at forskriften i for liten grad dekker det behovet som finnes for regulering av denne typen registre.

Forskriften gir for liten anvisning på hvilke momenter som skal vurderes ved eventuell opprettelse av registre med reservasjonsadgang. Vi savner også at forskriften gir retningslinjer for personvernkonsekvensvurderingene som dataansvarlige for registrene må gjennomføre.

Tilsynet mener det er uklart om departementet mener at samtykke er et selvstendig rettslig grunnlag for registre som baserer seg på dette, og vi har spilt inn at vi ønsker presiseringer av departementets rettsanvendelse gjennom forskriftsreguleringen.

Det er også gitt innspill knyttet til forståelsen og henvisninger til det nye personvernregelverket som trådte i kraft i juli 2018. 

Les høringsforslaget og alle høringssvarene (regjeringen.no)

Last ned