Kritisk til forslag om vaksiner og smittsomme sykdommer

Datatilsynet er kritisk til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om at alle vaksiner skal registreres uten at den enkelte kan motsette seg det. Forslaget innebærer også blant annet utvidet registrering knyttet til smittsomme sykdommer og innføring av en registreringsordning for helsetjenesteassosierte infeksjoner. 

Registrering av vaksiner krever i dag samtykke fra den som skal vaksineres, eventuelt kan man reservere seg mot registrering. Departementets forslag om endring av Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) innebærer at registrering av alle vaksiner skal være obligatorisk, av hensyn til et effektivt smittevern.

Manglende drøfting av personvernulemper

– Dette vil etter vår vurdering innebære en vesentlig økt personvernulempe og risiko for den enkelte, noe som etter vårt syn ikke er drøftet i høringsnotatet, sier juridisk seniorrådgiver Susanne Lie. – Vi har i vårt høringssvar vist til prinsippet om dataminimering, hvor det er et krav til proporsjonalitet mellom inngrepet overfor den enkelte og nytteverdien av registreringen. Hensynet til den enkeltes personvern og hensynet til bevaring av allmennhetens tillit til det offentliges forvaltning av helsedata bør veies opp mot den potensielle samfunnsnytten, utdyper hun.

I høringssvaret ber Datatilsynet også departementet om å vurdere en rett for den enkelte til å reservere seg mot sekundærbruk av dataene (herunder forskning).

Registrering av svært privat informasjon

Det er foreslått å endre forskriften om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) slik at all testing for smittsomme sykdommer skal innrapporteres med personidentifiserbare data. Hensikten er å kartlegge testaktiviteten, noe som kan gi bedre oversikt over reell utbredelse og endringer i forekomsten av slike sykdommer. Negative prøvesvar skal anonymiseres kort tid etter registreringen.

En obligatorisk registrering av all testing vil kunne innebære en vesentlig økt personvernulempe og risiko for den enkelte. Datatilsynet har i høringssvaret fremhevet at opplysninger om testing for smittsomme sykdommer oftest vil oppfattes som svært privat informasjon. Opplysningene kan si noe om den enkeltes seksuelle orientering og seksualhelse, og seksuelt overførbare sykdommer som HIV og hepatitt kan være forbundet med sosialt stigma.

Innrapportering av negative prøvesvar vil medføre at et mye større antall personer enn tidligere vil få registrert svært sensitive opplysninger om seg selv. Datatilsynet oppfordrer departementet til å gjøre en nøye vurdering av nytteverdien ved registrering av all testaktivitet sett i forhold til personvernulempene for den enkelte, og har bedt departementet om å vurdere en reservasjonsrett for sekundærbruk av dataene.

I høringsnotatet foreslås også registrering av helsetjenesteassosierte infeksjoner, for å forebygge infeksjoner/utbrudd og antibiotikaresistens. Etter Datatilsynets vurdering er dette ikke like sensitive data om den enkelte, men de prinsipielle sidene ved økt personvernulempe og risiko gjør seg fremdeles gjeldende, uten at vi kan se at dette er drøftet.

Det er dessuten foreslått mindre endringer i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, som Datatilsynet ikke hadde noen kommentarer til.

Les hele høringsforslaget og alle høringssvarene på regjeringen.no

Last ned