Manglende vurderinger av personvernkonsekvenser i forslag til sosialtjenestelov

Datatilsynet er i sitt høringssvar kritiske til Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp. Sentrale deler av personvernregelverket, slik som personvernkonsekvenser og formålsutglidning, er ikke vurdert grundig nok.

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt et forslag til endringer i sosialtjenesteloven på høring. Forslaget innebærer blant annet ny bruk av opplysninger registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), og reiser personvernspørsmål som etter Datatilsynets mening ikke er vurdert godt nok av departementet.

– De grunnleggende manglene ved høringsnotatet gjør at vi ikke kan vurdere forslagets betydning for personvernet, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon. – Vi anmoder departementet om å ta stilling til disse spørsmålene i det videre lovarbeidet.

Ny bruk = nye vurderinger

Et grunnleggende krav i personvernforordningen er at personopplysninger ikke kan brukes videre til nye formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet. Dersom det foreslås en ny bruk av personopplysninger, må den behandlingsansvarlige vurdere om denne nye bruken er forenlig med det formålet personopplysningene først ble samlet inn for. Personvernforordningen stiller også krav til informasjonssikkerheten ved behandling av personopplysninger, og krever at den behandlingsansvarlige vurderer risiko ved nye former for tilgang og bruk.

Departementet har ikke vurdert om den foreslåtte bruken av NIR er forenlig med det originale formålet som opplysningene i registeret opprinnelig ble samlet inn for. Departementet har heller ikke undersøkt konsekvensene for personvernet ved å gi flere personer tilgang til registeret, og beskriver ikke på hvilken måte tilgangen skal gis.

Les høringsforslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om endring i sosialtjenesteloven og alle høringssvarene (regjeringen.no)

Last ned