Mangelfullt forslag til endringer i helseregisterloven

Datatilsynet støtter behovet for å samordne reguleringen av de sentrale helseregistrene, og støtter formålet om å finne mer effektive løsninger for behandling av data, blant annet til forskning. Vi ser imidlertid at forslaget innebærer til dels store endringer knyttet til behandling av personopplysninger, og at presentasjonen av personvernproblematikken er mangelfull.

Vi har kommet med høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringer i helseregisterloven (regjeringen.no).

- Vi støtter en samordning, men utarbeidingen av forslag til lovendringer synes ikke å være gjort i tråd med intensjonene i personvernforordningen. Det er ikke rådført med tilsynsmyndigheten forut for den offentlige høringsrunden, og det er heller ikke  gjennomført gode nok vurderinger av personvernkonsekvenser. Presentasjonen av personvernproblemtikken ved forslagene er mangelfull og på enkelte områder heller ikke korrekt, sier seksjonsleder Camilla Nervik.

I høringssvaret gir vi innspill til ulike hovedområdene:

  • Endringer i registerforskriftene og helseregisterloven
  • Etablering av og overføring av oppgaver til Helsedataservice
  • Etablering av Helseanalyseplattformen
  • Nytt identifiserbart Legemiddelregister
  • Inkludering av sosioøkomoniske data

For enkle vurderinger og raske konklusjoner om personvernet

Datatilsynet mener endringsforslagene medfører betydelige faktiske endringer og utvidelser knyttet til bruken av helsedata uten at dette går tydelig frem av høringsnotatet. Forslaget om etablering av Helseanalyseplattformens innebærer blant annet regulering for bruk av helsedata til formål og i en mengde det er vanskelig å overskue omfanget av. Helseanalyseplattformen, sammen med kopier fra andre helsedatakilder, endrer sikkerhetsrisikobildet betydelig uten at dette er tilstrekkelig synliggjort eller drøftet.

Vi mener at det er gjort for enkle vurderinger med raske konklusjoner om at personvernet er ivaretatt og at hensynene som taler for behandlingen veier opp for eventuelle ulemper.

For Datatilsynet er det selvsagt at forslagene medfører konsekvenser for personvernet til norske borgere som må presenteres og vurderes grundigere enn det vi ser her.

Last ned