Forslag om endring i behandling av personopplysninger i Skatteetaten

Datatilsynet har gitt en høringsuttalelse om forslaget til endring i reglene om behandling av personopplysninger i Skatteetaten.  Lovforslaget gir Skatteetaten anledning til å profilere borgerne på helt nye måter i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.

Hensikten med endringen er å gi Skatteetaten mulighet til å sammenstille og utlevere personopplysninger i større grad enn det som er innenfor deres lovhjemler i dag. Den foreslåtte endringen skal brukes både for veiledningsformål, kontrollformål og utarbeidelse av statistikk.

– Forslaget baner vei for storstilt bruk og utveksling av personopplysninger, bruk av stordatateknologi og en utvikling i retning av at skottene mellom skatteetatens ulike oppgaver og mellom skatteetaten og andre offentlige organer bygges ned, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Sammenstilling av personopplysninger

Finansdepartementet foreslår blant annet å åpne for sammenstilling av personopplysninger for profilering og kontroller, samt gjennomføring av automatiserte avgjørelser og utlevering av sensitive personopplysninger til andre myndigheter.

– Vi mener at forslaget i liten grad oppfyller personvernforordningens krav til gjennomsiktighet, rimelighet og formålsbestemthet, sier Thon.

Et inngrep i borgernes private sfære skal sikre forutsigbarhet om hvilke kontrolltiltak borgere må akseptere fra statlige myndigheters side, og hvilke rettigheter de har. Datatilsynet mener at informasjonsdelingen som det legges opp til mellom myndigheter, gjør det lite forutsigbart å vite hva som skjer med personopplysninger som borgerne plikter å rapportere om.

– Bekjempelse av økonomisk kriminalitet er et viktig hensyn, men en balansering av dette hensynet mot personvernhensyn er ikke gjort grundig nok, sier Thon.        

Innsynsportal over alle personopplysninger

I høringssvaret pekes det på at et gyldig rettslig grunnlag for utlevering av personopplysninger fra Skatteetaten og Tolletaten til Arbeidstilsynet først er der når hjemmelen har gjennomgått en demokratisk prosess. Avveiingen av hensynene skal synliggjøres og selve utleveringen underlegges nødvendige rettssikkerhetsgarantier.

– Vi foreslår at det opprettes en innsynsportal over alle personopplysninger som behandles av det offentlige, med mulighet til å reservere seg når denne retten gjelder, sier Bjørn Erik Thon.

Datatilsynet mener at Finansdepartementet må:

  • Utarbeide en reell vurdering av personvernkonsekvenser med forslag til tiltak for å ivareta borgernes rettigheter.
  • Sørge for at lovbestemmelsene gir konkret informasjon om hvilke personopplysninger som skal brukes og hvordan de registrertes rettigheter er ivaretatt.
  • Sørge for at det stilles krav om en dokumentert beslutning om kontroll, vilkår om mistanke og angi en minste strafferamme for hvilke tilfeller det er anledning til å gjøre de inngrep i privatsfæren som forslaget innebærer.
  • Beskrive hvordan personopplysninger blir utlevert/overført fra de ulike etatene.