Innspill til mandat til Personvernkommisjonen

Regjeringen er i gang med å nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. I vårt innspill til mandat for kommisjonen mener vi at fokuset må rettes særskilt mot offentlige myndigheters bruk av personopplysninger til kontroll og analyseformål.

- Vi mener Personvernkommisjonen bør løfte blikket og identifisere de viktigste dilemmaene vi står overfor i dagens datadrevne virkelighet og gi en helhetlig statusrapport over utfordringene for personvernet, sier direktør Bjørn Erik Thon.

I høringssvaret pekes det på at personopplysninger er en viktig ressurs, og at tilgang til opplysningene gir innsikt i og kunnskap om folks liv, vaner, interesser og behov. Denne kunnskapen påvirker maktbalansen i samfunnet. Datatilsynet mener derfor at personvernkommisjonen bør utrede hvilke konsekvenser den stadig mer omfattende innsamlingen og behandlingen av personopplysninger har for den enkeltes autonomi og selvbestemmelse, og for samfunnet og demokratiet som helhet.

Viktig med statusrapport for personvern i justissektoren

Datatilsynet har gjentatte ganger tatt til orde for at det opprettes en kommisjon som tar for seg status for personvernet på justissektoren og vi støtter derfor regjeringens forslag om at kommisjonen skal ha et særlig fokus på denne sektoren. Siden terrorangrepene i USA i 2001 har vi sett en rekke personverninngripende tiltak i Norge på dette området. Vi mener det er viktig at en personvernkommisjon ser nærmere på det presset som det samlede omfanget av tiltak setter på personvernet.

- I vårt høringssvar til rapporten fra Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar (DGF) pekte vi på at behovet for en personvernkommisjon på justisfeltet større enn noen gang. Vi påpekte her at det vil være uansvarlig å gå videre med utvalgets forslag uten en slik kommisjon. Vi har imidlertid notert oss at Regjeringen har varslet at den planlegger å legge frem en nytt forslag om digitalt grenseforsvar om ikke lenge. Det vil være svært uheldig å gå videre med forslaget før personvernkommisjonen har sluttført sitt arbeid, sier Bjørn Erik Thon.

Innbyggere må ha tillit

Norge har gjennomgått en omfattende digitalisering de siste tiårene. Det er enorme muligheter knyttet til digitaliseringen av samfunnet, men det intensiverer også bruken av folks opplysninger i en helt annen skala enn vi har sett tidligere. Vi opplever stadig juridiske og etiske dilemmaer hvor potensialet for betydelig samfunnsgevinst må veies opp mot grunnleggende personvernhensyn.

- Samfunnet er avhengig av at innbyggerne har tillit til at opplysningene om dem blir håndtert på en sikker og rettferdig måte. Hvis folk ikke har tillit, vil de være mer forsiktige med å dele opplysningene sine. Hvordan vi velger å samle inn og bruke personopplysninger om befolkningen legger samtidig premissene for hvilket samfunn vi ønsker å leve i, sier Thon.

Nasjonalt handlingsrom

I vårt høringssvar kommenterer vi innspillene som foreligger til mandat, samt kommer med innspill til andre problemstillinger vi mener det er viktig at en personvernkommisjon ser på. Datatilsynet mener at Personvernkommisjonen primært bør ha fokus på områder der det er nasjonalt handlingsrom, det vil særlig si når det gjelder offentlige myndigheters bruk av personopplysninger til kontroll og analyseformål.