Utkast til ny personopplysningslov - høringssvar

Gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett er det viktigste som har skjedd på personvernområdet på lang tid. Datatilsynets høringssvar er derfor svært omfattende, og de fleste problemstillingene som tas opp i forslaget er nøye omtalt.

I juli sendte Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til ny personopplysningslov på høring. Loven skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett. Selv om forordningen viderefører mange rettigheter og plikter fra dagens regelverk, er det også mye som er nytt.

Konsekvensene av endringene vil langt på vei måtte avklares i praksis i tiden som kommer. Samtidig er gjennomføringen i nasjonal rett svært viktig for å sikre god etterlevelse av forordningen.

Vanskelig å gi presise innspill

- Vi er stort sett enige i departementets beskrivelse av nasjonalt handlingsrom og i departementets valg av områder som er gjenstand for nasjonale tilpasninger. Samtidig mener vi at det er forholdsvis mange problemstillinger departementet med fordel kunne ha gått nærmere inn i, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. 

- Vi har forståelse for at det ikke er rom for å utrede alle problemstillinger fullt ut. Samtidig er det uheldig at enkelte spørsmål er så lite utredet at det sannsynligvis vil være vanskelig for høringsinstansene å gi presise innspill. Dette gjelder for eksempel spørsmålene om behovet for overgangsregler for bruk av konsesjoner.

Personvernprinsippene får stor betydning

Forordningsteksten er svært omfattende og vanskelig tilgjengelig, noe også departementet har understreket. Den kommende lovproposisjonen om ny personopplysningslov blir derfor en viktig rettskilde. Særlig vil den kunne bidra til å klargjøre hva som kreves for at nasjonal særlovgivning skal være i tråd med forordningen. Det mener Datatilsynet er et viktig poeng.

Tilsynet hadde helst sett at høringsnotatet beskrev kravene som forordningen stiller til nasjonal lovgivning mer inngående. Dette ville ha gjort det enklere å ta stilling til om det nye regelverket medfører behov for endringer eller ikke, sammenlignet med de reglene som gjelder i dag.

- Vi håper departementet i lovproposisjonen i større grad enn i høringsnotatet viser til de grunnleggende prinsippene i personvernretten, særlig fordi Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på prinsippene, sier Thon. - Vår erfaring er dessuten at lovforslag som er på høring ofte er mangelfullt utredet når det gjelder personvernkonsekvensene, og da har prinsippene stor betydning.

Høringssvarets innhold

I kapittel 2 i høringssvaret gis det en oversikt over Datatilsynets viktigste merknader. Videre følger nærmere merknader sortert etter de samme temaene som i høringsnotatet. I kapittel 3 følger en grundig redegjørelse for hvordan tilsynet forstår de grunnleggende personvernprinsippene.

Les mer om forslaget til ny personopplysningslov og les andre høringssvar på regjeringen.no