Pasienter bør samtykke til ny oversikt over legemiddelbruk

Pasientens legemiddelliste er et nytt register som skal vise pasientens faktiske legemiddelbruk. Forslaget kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. For å øke pasientsikkerheten skal det lagres flere opplysninger om pasienters legemiddelbruk enn det som er praksis i dag.

Opplysningene skal også lagres lengre og de blir tilgjengelig for en videre krets av helsepersonell enn i dag. Det kreves heller ikke samtykke fra pasienten for å opprette legemiddellisten. Pasienten skal imidlertid kunne reservere seg mot at enkelte helsepersonell får tilgang og mot opprettelsen av legemiddellisten.

Forslaget ser bort fra grunnleggende prinsippet om rett til å bestemme over egne opplysninger

Hovedgrunnen til at legemiddellisten skal opprettes er å øke pasientsikkerheten. Datatilsynet mener at departementet, i stedet for en reservasjonsløsning, bør vurdere om dette kan oppnås med en samtykkebasert løsning. En samtykkebasert løsning gir bedre personvern enn en reservasjonsløsning.  Vi er kritiske til at departementet i sin vurdering av reservasjonsretten har lagt stor vekt på en rapport fra Direktoratet for e-helse. Rapporten konkluderer med at det er usikkert om et krav om samtykke reelt bidrar til å sikre personvernet. Vi er uenige i dette og mener at utgangspunktet for vurderingen må være det grunnleggende personvernprinsippet om at den enkelte selv har rett til å bestemme over sine egne opplysninger.  

Vi savner også en samlet vurdering av hvilke konsekvensene det kan ha for pasienter at flere av deres personopplysninger lagres lengre samtidig som de gjøres tilgjengelige for flere personer. I tillegg mener vi at det ikke er nødvendig å lagre opplysningene så lenge som departementet har foreslått.

Innsyn i logganalyse for å sikre pasientens oversikt er et godt grep

Vi er positive til at ordningen med låst resept videreføres og til departementets beskrivelse av automatisk logganalyse i legemiddellisten. Vi er også positive til at det skal legges til rette for at pasientens selv kan gjøre oppslag i logg. Samtidig mener vi det er viktig at ikke ansvaret for loggkontroll skyves over på pasientene siden dette er databehandlingsansvarliges plikt.

Last ned

Datatilsynet høringssvar (pdf på regjeringen.no)

Høringsforslaget (regjeringen.no)