Politiet bør ikke få fri tilgang til vegvesenets registre

Politiet bør kunne få hjemmel for direkte tilgang til motorvognregisteret og to andre av Statens vegvesens registre. De må imidlertid bare kunne slå opp i de aktuelle registrene når det er til hjelp for å løse politioppgaver etter vegtrafikkloven.

Samferdselsdepartementet foreslår å gi politiet direkte tilgang til motorvognregisteret, førerkortregisteret og bilde- og signaturregisteret hos Statens Vegvesen til egne formål. I dag har politiet direkte tilgang til motorvognregisteret og førerkortregisteret, men da bare for å løse sine forvaltningsmessige oppgaver etter vegtrafikkloven. Ingen av Vegvesenets registre kan, slik regelverket er i dag, brukes av politiet til politimessige formål, med mindre politiet får utlevert opplysningene ved beslag eller utleveringspålegg etter straffeprosessloven.

Det prinsipielle i forslaget går ut på å gi politiet direkte tilgang til registrene for politimessige formål. Dette omfatter alminnelig kriminalitetsbekjempelse, forebyggende arbeid, ordenstjeneste og service- og bistandsarbeid. I tillegg skal registrene kunne brukes til kvalitetssikring av politiets egne registre. Begrunnelsen er at politiet trenger direkte tilgang for å kunne løse sine oppgaver effektivt til alle døgnets tider. Utlevering av opplysninger via beslag og utleveringspålegg imøtekommer, ifølge politiet, ikke deres behov.

Politiet bør få tilgang kun for trafikkformål

Datatilsynet går i sin høringsuttalelse mot forslaget om å gi politiet tilgang for en så vid bruk som politimessige formål. Dette er en bruk som går langt ut over vegtrafikkformål, som opplysningene er innhentet og registrert for.

Vegvesenets registre bør ikke stilles til fri disposisjon for politiet fordi dette åpner for en bruk som ligger langt vekk fra registrenes primære formål. Dersom det fra politisk hold er et ønske om å lage egne registre for politimessige formål, med portrettbilder og tilhørende informasjon om norske borgere og utlendinger som oppholder seg i Norge, bør justismyndighetene fremme forslag om en egen lov som gir hjemmel for et slikt register. Dette vil sikre den nødvendige oppmerksomheten og prinsipielle diskusjonen som problemstillingen fortjener.

Rutiner for tilgangsstyring og loggføring

Datatilsynet er imidlertid åpen for forslaget om at politiet kan gis hjemmel for direkte tilgang til motorvognregisteret, førerkortregisteret, og bilde- og signaturregisteret for det avgrensede formålet å håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, både forvaltningsrettslig og strafferettslig. Slik bruk ligger etter vår vurdering innenfor hva det er rimelig å forvente at opplysninger fra registrene blir brukt til i det daglige. En forutsetning for slik direkte tilgang må da være at det lages klare rutiner for tilgangsstyring, slik at tilgangen til registrene ikke benyttes til politimessige formål, ut over vegtrafikklovens område. Dette kan blant annet gjøres gjennom loggføring av oppslag.

Les mer:

Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

Samferdselsdepartementets høringsbrev (regjeringen.no)