Datatilsynet advarer mot uthuling av forskjellene mellom PST og E-tjenesten

De foreslåtte reglene for utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten må utformes på en mer konkret og tydelig måte, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sivile innenlands sikkerhetstjeneste og har ansvar for nasjonens indre sikkerhet, mens E-tjenesten er Norges utenlandsetterretningstjeneste, underlagt Forsvarssjefen.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i straffeprosessloven og politiloven som går ut på at PST skal kunne utlevere informasjon de har innhentet via skjulte tvangsmidler til E-tjenesten, dersom det er nødvendig for E-tjenesten sin utførelse av lovpålagte oppgaver. Lovforslaget innebærer at informasjon som er innhentet av PST, gjennom for eksempel romavlytting og kommunikasjonskontroll, kan utleveres på lik linje med informasjon innhentet ved bruk av ordinære og betydelig mindre inngripende metoder.

Forslaget begrunnes blant annet med at PST og E-tjenesten har beslektede oppgaver og at tjenestene har et nødvendig nært samarbeide.

–Det som foreslås fra Justis- og beredskapsdepartementet sin side er personvern- og rettssikkerhetsmessig problematisk, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Opplysninger som er innhentet på en særdeles inngripende måte fra PSTs side skal nå altså kunne bli utlevert til en annen aktør, og til helt andre formål enn hva opplysningene opprinnelig var ment innhentet for. Vi ser også forslaget i lys av den lovproposisjonen som ble lagt fram like før påske, om blant annet dataavlesing. Dersom denne blir vedtatt vil også informasjon innhentet på en slik måte kunne bli utlevert til E-tjenesten fra PST, sier Thon.

Samtykke fra PST er ikke garanti nok

Datatilsynet mener at de foreslåtte reglene for utlevering burde være tydeligere utformet. Lovteksten burde vist til hvilke konkrete og forhåndsdefinerte formål og oppgaver E-tjenesten skal kunne bruke opplysningene som de mottar fra PST. Det er heller ikke tilstrekkelig at PST må gi sitt samtykke dersom E-tjenesten ønsker å utlevere opplysningene de har fått fra PST videre til samarbeidende utenlandske tjenester. Det ligger i sakens natur at PST nok vil være lydhøre overfor E-tjenesten når forespørslene om videreformidling av opplysningene kommer.

Endelig minner Datatilsynet i høringsuttalelsen om at EOS-utvalget, som kontrollerer etterretnings- overvåkings- og sikkerhetstjenestene, må sikres nødvendige ressurser til å ivareta sine økte kontrolloppgaver dersom forslaget skulle bli vedtatt.

Datatilsynet sin høringsuttalelse om endringer i straffeprosessloven – utlevering av informasjon fra PST til E-tjensten (pdf)

Høringsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet (regjeringen.no)