Forslag om utvidet lagringstid for Tolletatens skiltgjenkjenningssystem må utredes på nytt

Finansdepartementet fremmer nok en gang et
lovforslag der personvernkonsekvensene er mangelfullt utredet, sier
Datatilsynet i en høringsuttalelse.

Finansdepartementet foreslår å utvide lagringstiden for opplysninger om kjøretøy som er innhentet av Tolletaten ved hjelp av kameraovervåking og automatisk skiltgjenkjenningssystem (ANPR). Departementet vil utvide lagringstiden fra dagens lagringstid på én time til en lagringstid på et halvt år. Utvidelsen begrunnes med at Tolletaten skal kunne analysere grensetrafikken og slik effektivisere sin grensekontroll. Gjennom analyse av grensetrafikken skal Tolletaten kunne planlegge fremtidige kontroller og plukke ut kontrollobjekter mer målrettet enn i dag.

Forslaget innebærer at Tolletaten vil gjennomføre en automatisk, systematisk og unntaksfri registrering av alle kjøretøy som passerer grensen inn til Norge. Registreringen innebærer behandling av personopplysninger fordi kjøretøyets registreringsnummer kan knyttes til eier.

Departementet skriver i sitt høringsnotat at lovforslaget utfordrer personvernet, men at gevinsten for Tolletatens kontrollvirksomhet kan begrunne masseinnhenting og lagring av personopplysningene. Ut fra personvernhensyn foreslår Finansdepartementet en øvre grense for lagringstiden på seks måneder.

Må utredes på nytt

Datatilsynet mener at Finansdepartementet ikke har gjort noen som helst reell vurdering av hvilke personvernkonsekvenser forslaget vil kunne få. Departementet har i høringsnotatet ikke pekt på ett eneste mothensyn som gjør seg gjeldende ved systematisk registrering og langtidslagring av alle grensepasseringer. Dette gjør det umulig å ta stilling til om lovforslaget er legitimt og forholdsmessig.

Datatilsynet finner det beklagelig at Finansdepartementet nok en gang legger fram et lovforslag der personvernkonsekvenser i forholdet til Grunnlovens §102 og den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 er mangelfullt utredet.

Etter Datatilsynet sin vurdering må derfor forslaget om utvidet lagringstid for Tolletatens skiltgjenkjenningssystem utredes på nytt.

Datatilsynets høringsuttalelse om Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (regjeringen.no)

Høringsforslaget fra Finansdepartementet (regjeringen.no)