Finansdepartementet har ikke vurdert personvernkonsekvensene ved å styrke Tolletatens kontrollhjemler

Datatilsynet beklager at Finansdepartementet ikke synes å ta forholdet til personvern og menneskerettigheter på alvor ved forslaget om styrking av kontrolletatens kontrollhjemler.

Finansdepartementet foreslår utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler samt nye sanksjonsmuligheter. Endringene skal bidra til en effektiv og målrettet grensekontroll og er blant annet en konsekvens av overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten.

Datatilsynet minner i høringsuttalelsen om at det er knyttet betydelige personverninteresser til hvordan myndighetene kontrollerer borgerne. Bestemmelsene som foreslås når det gjelder Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen berører ikke bare virksomheter og profesjonelle aktører. De gjelder også enkeltmennesker, som i sitt privat- og familieliv handler varer på internett og kjøper varer på utenlandsferie som de tar med seg hjem. Utvidelser av kontrollhjemler må være godt begrunnet, og eventuelle negative konsekvenser for personvernet må utredes.

Tar ikke personvern på alvor

Ut fra høringsnotatet fra Finansdepartementet er det imidlertid vanskelig å danne seg noe godt inntrykk av hvilke konsekvenser nye kontrollhjemler for Tolletaten i praksis får for den enkeltes personvern. Ord som personvern eller privatliv forekommer ikke i høringsnotatet. Departementet kommenterer heller ikke i særlig grad hvordan endrede kontrollhjemler er tenkt brukt overfor privatpersoner.

Datatilsynet ber derfor om at personvern vurderes eksplisitt i det videre lovarbeidet, slik at Stortinget har mulighet til å ivareta også personvernhensyn i sin vurdering av lovforslaget.

Datatilsynet finner det svært beklagelig at Finansdepartementet i denne, og i flere andre saker, ikke synes å ta forholdet til personvern og menneskerettigheter på alvor. Datatilsynet har derfor sendt kopi av høringsuttalelsen til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og vil drøfte problemstillingen nærmere i et eget møte med institusjonen.

Datatilsynets høringsuttalelse om styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen (regjeringen.no)

Høringsforslaget fra Finansdepartementet (regjeringen.no)