Et eierskapsregister bør legges til Altinn med innlogging

Det er mulig å oppnå økt åpenhet om opplysninger om aksjeeiere samtidig som personvernhensyn blir ivaretatt, dersom vi tar lærdom fra erfaringene med offentliggjøringen av skattelistene.

Dette er hovedbudskapet i Datatilsynets uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementets høring om økt åpenhet om informasjon om aksjeeiere. Alle løsningene som foreslås skal gi bedre tilgang til opplysninger om aksjeeiere enn dagens løsning.

Formålet med dagens aksjeeierbok, som er tilgjengelig hos hvert enkelt selskap, er at det skal være mulig for alle å skaffe en oversikt over hvem som eier aksjer i det enkelte aksjeselskap. Når det nå legges opp til å lage en samlet oversikt over enkeltpersoners aksjeportefølje på tvers av selskaper, er dette mye mer inngripende sett fra et personvernperspektiv.

Innlogging via Altinn

Datatilsynet støtter derfor det forslaget fra Brønnøysundregistrene som innebærer at den som skal ha innsyn logger seg inn via Altinn. Systemet vil fungere på tilsvarende måte som ved søk i skattelistene. Datatilsynet mener at innlogging er en nødvendig forutsetning for å begrense muligheten for å lage parallelle registre og tilleggstjenester på internett, med krysskopling og supplering av andre personopplysninger.

I tillegg til å etablere en innloggingsløsning vil følgende tiltak bidra til å begrense personvernulempene ved publiseringen:

  • Det skal ikke registreres eller publiseres mer opplysninger enn hva som er nødvendig for å oppnå formålet med registeret. Navn på selskap, aksjeeier og størrelsen på aksjeposten bør være tilstrekkelig informasjon. Fødselsdato og aksjeeiers fulle adresse bør ikke publiseres, med mindre det kan begrunnes nærmere hvorfor dette er nødvendig.
  • Offentliggjøring av aksjeeierboken bør i første rekke gjøres gjennom søk på selskap, ikke person. Bare ved særskilte og avgrensede tilfeller bør søk på person være mulig. Ved slike søk må systemet ha en funksjon som gjør at den som det blir gjort oppslag på får vite om det.
  • Det bør settes en nedre grense for hvor mange aksjer en person skal ha i selskapet før vedkommende blir eksponert i søket. Dersom formålet med registeret er å sørge for åpenhet om hvem som faktisk utøver innflytelse i et selskap, så er det naturlig å sette en nedre grense for mange aksjer en person skal ha i selskapet før vedkommende kan sies å ha reell innflytelse.

Datatilsynet er enig med Brønnøysundregistrene i at pressens bruk av opplysningene i registeret bør begrenses til selvstendig redaksjonelt arbeid.

Datatilsynets høringsuttalelse - Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper (pdf)
Høringsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet (pdf)