Advarer mot utvidet tilgang til reseptopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi flere yrkesgrupper tilgang til reseptopplysninger kan føre til større risiko for uautorisert bruk av helseopplysninger.

Helse- og omsorgsdepartementet legger i sitt forslag til endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriften til grunn at endringene hovedsakelig er av teknisk karakter og ikke har personvernmessige konsekvenser av betydning. Datatilsynet er ikke enig i dette. De foreslåtte endringene vil innebære en økt tilgang til helseopplysninger, redusert kontroll, utvidet lagringstid og større risiko for uautorisert bruk. Dette er mulige konsekvenser som burde vært utredet fra Helsedepartementets side, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Formålet med de endringene som foreslås er å gjøre det mulig for annet helsepersonell enn leger å hente ut fullstendig oversikt over pasientens tilgjengelige resepter når det er nødvendig for å yte helsehjelp og forebygge risiko for overmedisinering, uheldige kombinasjoner av legemidler og feilmedisinering. Dette gjelder for eksempel tannleger som kan skrive ut resepter for munnhulerelaterte helseproblemer, eller optikere som kan rekvirere øyedråper.

Åpner for uautoriserte oppslag og misbruk

Selv om systemet er basert på at det er forbudt å tilegne seg helseopplysninger med mindre det er nødvendig og relevant for å yte helsehjelp, mener Datatilsynet at de foreslåtte endringene åpner for utilsiktede oppslag og misbruk – uten at det finnes gode mekanismer for å kontrollere tilgangen, og oppdage misbruket.

Datatilsynet mener at personvernhensynene ikke blir ivaretatt ved at utlevering av lister over resepter krever samtykke av pasientene, eller at pasienten kan «låse» resepter som vedkommende ikke ønsker at skal være tilgjengelig. Systemet er for uoversiktlig og komplisert til dette. Pasientene har ikke oversikt over hvilke opplysninger som ligger i systemet med navnet «reseptformidleren». Pasienten har ikke på forhånd fått tatt stilling til om det er greitt at det som er registrert i reseptformidleren skal kunne gjøres tilgjengelig ikke bare for legen, men også for vedkommendes tannlege, optiker, eller annet helsepersonell som har en begrenset rett til å skrive ut resepter. Disse vil, etter forslaget, kunne få tilgang til alle pasientens resepter, for eksempel knyttet til psykisk helse, kjønnssykdommer og seksualitet.

Ta utgangspunkt i kjernejournalen

Datatilsynet foreslår at det utvikles en teknisk løsning som gir pasientene selv en reell mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til ulike typer resepter, tilsvarende som det gjøres for kjernejournalen på Helsenorge.no. På denne måten kan man sikre at pasienten kan forholde seg til hvilke opplysninger som faktisk er registrert og hvilke reseptopplysninger som kan deles med hvem. En slik løsning, som baserer seg på prinsippet om innebygd personvern, vil også bidra til økt bevissthet hos pasientene om hvilke helseopplysninger som er registrert og hvem som har tilgang til disse. Dette bidrar i sin tur til et mer reelt samtykke og bedre kontroll fra pasientens side.

Inntil en slik løsning er på plass bør helsetjenesten, når det er nødvendig for å sikre forsvarlig helsehjelp, basere seg på tilgang til opplysninger som er registrert i nasjonal kjernejournal.

Datatilsynets høringsuttalelse om endringer i kjernejournal og reseptformidlerforskriften (pdf)

Høringsforslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (regjeringen.no)