Datatilsynets høringsuttalelse om mobilregulerte soner

Et nytt lovforslag vil kunne gi politiet utvidede muligheter til å bruke falske basestasjoner, og det uten domstolskontroll.

Datatilsynet er kritisk til endringer i politiloven og ekomloven som kan ramme kommunikasjonen og gripe inn i personvernet til et stort antall personer som ikke er mistenkt for å ha gjort noe straffbart.

Hvis lovforslaget gjennomføres, risikerer mange av oss å bli registrert via våre mobiltelefoner og satt i sammenheng med ulike hendelser og situasjoner utelukkende på bakgrunn av hvor vi befinner oss på et gitt tidspunkt.

Vi mener lovforslagene ikke sikrer rettsikkerheten til de berørte og fraråder derfor at lovendringene gjennomføres.

Ikke tilfredsstillende forankring i lovverket

De foreslåtte lovbestemmelsene tar sikte på å innføre tiltak som griper inn i enkeltindividers frihet og personlige integritet. Slike tiltak må alltid være forankret i lovregler som er presise, klare og forsvarlig begrunnet. Konsekvensene av lovvedtak i samsvar med forslagene må også utredes. Den som foreslår tiltaket må analysere konsekvensene av tiltakene, også utover den politimessige nytten de kan tenkes å ha.

Lovbestemmelsene må dessuten utformes på en slik måte at befolkningen gis klare indikasjoner på i hvilke sammenhenger, og under hvilke vilkår, myndighetene gjennomfører tiltak som potensielt kan ramme deres privatliv og integritet.

For bruk av skjulte tvangsmidler må fremdeles forutgående domstolskontroll være hovedregelen. Dersom situasjonen ikke tillater at det aktuelle tiltaket forelegges domstolskontroll før iverksettelse, må det forutsettes en etterfølgende kontroll i domstolene. Dette er nødvendig for å sikre rettssikkerheten til de berørte.

De foreslåtte lovendringene tilfredsstiller ikke disse viktige forutsetningene. Datatilsynet fraråder derfor at lovendringene gjennomføres.

Lenke til Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

30