Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (høringsuttalelse)

Noen ganger kan en student være uskikket for jobben han eller hun utdanner seg til. En forskriftsendring sier for lite om hvordan personvernet til den det gjelder skal ivaretas den første tiden etter at tvilsmeldingen kommer inn.

Datatilsynet har kommet med en høringsuttalelse til forslaget om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering. En skikkethetsvurdering er en kontroll av om en person har de faglige og personlige egenskapene som skal til for å kunne utføre et bestemt arbeid. «Begrunnet tvil» om en student er skikket, er et vilkår for å sette i gang vurderingen (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning §2).

Første fase mest kritisk

– For oss ser det ut som at den innrapporterte studentens rett til informasjon og innsyn er godt ivaretatt fra det tidspunkt det besluttes å gjøre en skikkethetsvurdering, sier seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset . – Det som ikke er like tydelig, er hvilken informasjonen studenten får om det er kommet inn en tvilsmelding om vedkommende, og hvilken informasjon som blir gitt dersom beslutningen blir å ikke gå videre med en skikkethetsvurdering.

– Det er også viktig at varsleren må få informasjon om behandlingen av opplysninger om ham eller henne. Det er særlig viktig at institusjonen informerer om hvordan varslerens konfidensialitet vil beskyttes. Den varselet gjelder må gis informasjon så tidlig som mulig etter at varsel er mottatt og mistanken er etablert, fortsetter hun.

Kan være sensitivt

Det er vanskelig å vite hvilke personopplysninger som vil bli behandlet i slike skikkethetsvurderinger. Definisjonen av en personopplysning er vid, men universitetene og høyskolene må ta høyde for at de vil kunne motta sensitive opplysninger om mulige straffbare forhold knyttet til konkrete personer.

Ikke bare vil selve varselet kunne føre til en behandling av personopplysninger. Også undersøkelsene institusjonen må gjøre vil føre til at det må innhentes nye opplysninger, eller at de opplysningene som allerede er registrert må brukes. I noen tilfeller må det kanskje også utleveres opplysninger.

Det er et sentralt personvernprinsipp at den som innhenter personopplysninger har et klart formål med bruken (personopplysningsloven §11).

Viktige momenter ved skikkethetsvurdering

  • Innsyn. Det er viktig at den granskede studenten får innsyn i informasjon om han eller henne som benyttes i vurderingen. Det skal imidlertid som hovedregel ikke gis innsyn i hvem varsleren er.
  • Formålet med opplysningene må være klart og tydelig.
  • Informasjonssikkerhet.  Dersom det skal finnes en varslingskanal via nettsidene til høyskolen eller universitetet, må denne kanalen sikres og ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Kommunikasjonen må skje gjennom en kryptert kanal.
  • Databehandleravtale. Dersom en ekstern part skal undersøke det varslede forholdet, må det inngås en databehandleravtale.

Les Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

30