Utredning om fremtidens skole tar ikke opp personvernproblematikk

Ludvigsenutvalgets utredning tar for seg ulike typer av analyser og målinger av elever, men mangler en konsekvensanalyse når det gjelder personvernet, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse.

Det er stadig vanligere at opplysninger innhentet for et formål blir brukt til andre formål uten at den opplysningene gjelder får noen innvirkning på dette. Når utvalget foreslår å bruke læringsanalyse og måling av sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn som et verktøy for måle barns utvikling, er det viktig å vurdere personvernet i slike verktøy.

Dessverre er det en svakhet ved utredningen at den ikke tar opp personvernproblematikk. Den gir heller ikke anbefalinger om hvilke plikter man har etter personvernregelverket når man tar i bruk læringsanalyse og vurderer sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Digitale læringsressurser åpner for mer analyse

Læringsanalyse brukes om ulike former for sammenstilling av opplysninger lagret i digitale læringsressurser. Man kan i dag få analyser som tidligere ikke var mulig å sette sammen. Dette kan blant annet brukes til såkalt prediktiv analyse der målet er å forutsi hver enkelt elevs prestasjoner. For å få til en slik analyse må skolen lagre en stor mengde av informasjon om barnet, noe som kan være utfordrende for den enkeltes rett til kontroll med personopplysningene.

Farene ved datadeterminisme

Datatilsynet peker også på faren for datadeterminisme. Vi har tidligere skrevet at:

«(...) utstrakt bruk av (...) prediksjonsanalyse kan befeste eksisterende fordommer og forsterke sosial ekskludering og lagdeling. En utvikling der stadig flere beslutninger blir tatt basert på algoritmer, kan lede til et «dataens diktatur»; vi blir ikke vurdert ut fra hva vi faktisk foretar oss, men på basis av hva alle dataene om oss sier at vi sannsynligvis kommer til å gjøre.»

Dette bør skolesektoren ta hensyn til før de bruker den typen læringsanalyse.

Måling av sosiale og emosjonelle ferdigheter

Det er svært viktig at opplysninger som registreres om enkeltpersoner er korrekte. Det enkleste er å forholde seg til objektive og målbare opplysninger. Når man ønsker å måle sosiale og emosjonelle ferdigheter og registrere opplysninger, kan disse lett bli subjektive. Det kan føles krenkede å få en karakter på personlige egenskaper, noe utvalget også diskuterer i sin utredning. Utvalget velger allikevel å anbefale den type målinger, men Datatilsynet støtter ikke den anbefalingen.

Kunnskap om personvern må inn i den digitale kompetansen

Utvalget mener også at digital kompetanse skal integreres i de ulike fagområdene. Det er en anbefaling vi kan stå bak, men vi mener at utvalget kunne ha inkludert digital dømmekraft og personvern når de drøftet digital kompetanse.

Datatilsynet har også tidligere kommentert manglende diskusjon av personvernproblematikk i utredninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi ønsker igjen å understreke hvor viktig det er å avklare pliktene som påløper etter personvernregelverket.

Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

8